Poland

Ile Unia zainwestowała w Ukrainę

Od 2014 roku Unia Europejska przeznaczy³a oko³o 15 miliardów euro na wsparcie ukraiñskich reform, oœwiadczy³ szef delegacji UE na Ukrainie Matti Maasikas na posiedzeniu Komisji ds. Koordynacji Wdra¿ania Uk³adu Stowarzyszeniowego miêdzy Ukrain¹ a Uni¹.

Czytaj tak¿e: Specjaliœci przenosz¹ siê z Bia³orusi na Ukrainê

„W ci¹gu czterech lat realizacji ekonomicznej czêœci umowy, wymiana handlowa miêdzy nami wzros³a o 65 procent, a Unia sta³a siê najwiêkszym partnerem handlowym Ukrainy. Od 2014 roku Bruksela i europejskie instytucje finansowe udzieli³y Ukrainie bezprecedensowej pomocy - 15 miliardów euro. To pieni¹dze na realizacjê reform na Ukrainie, oczywiœcie na warunkach, niekiedy bardzo trudnych do spe³nienia - przyzna³ Estoñczyk.

Obecny na posiedzeniu premier Ukrainy Denis Szmygal zapewni³, ¿e celem Ukrainy na drodze integracji jest dostêp do rynku wewnêtrznego Wspólnoty. „w tym swoboda przep³ywu towarów, osób, us³ug i kapita³u”.

Za tymi ogólnymi pojêciami Szmygal wyliczy³ konkretne priorytety Ukrainy:
„To integracja z rynkiem wewnêtrznym UE i rozwój gospodarczy poprzez przygotowanie i aktualizacjê postanowieñ uk³adu stowarzyszeniowego oraz zawarcie umowy ACAA (zwanej te¿ przemys³owym ruchem bezwizowym). Integracja sektorowa i poprawa poziomu ¿ycia poprzez wprowadzenie europejskich standardów w zakresie œrodowiska, transportu i infrastruktury cyfrowej. Legalizacja zapisów unijnego Zielonego £adu, w szczególnoœci poprzez wspólne projekty z zakresu polityki wodorowej, sprawiedliwej transformacji regionów wêglowych. A tak¿e realizacjê innych projektów energetycznych, w tym z zakresu odnawialnych Ÿróde³ energii".

Agencja Unian przypomina, ¿e w 2014 roku, po rosyjskim zajêciu Krymu, Unia Europejska i Ukraina podpisa³y uk³ad stowarzyszeniowy, który zapocz¹tkowa³ nowy okres w rozwoju stosunków miêdzy stronami. Czêœæ gospodarcza umowy wprowadza strefê wolnego handlu z Uni¹. Strefa dzia³a od 2016 roku 
Daje to Ukrainie mo¿liwoœæ rozszerzenia stosunków handlowych i rozwoju gospodarczego. Otwiera nowe rynki, przyczynia siê do dostosowania ustawodawstwa, standardów i regulacji w ró¿nych sektorach. To ostatnie pomo¿e zintegrowaæ standardy UE z kluczowymi sektorami ukraiñskiej gospodarki.

We wrzeœniu prezydent Wo³odymyr Ze³enski zapewni³, ¿e Ukraina d¹¿y do pe³nej integracji z Uni¹ Europejsk¹ i chce otrzymaæ z Brukseli jasn¹, artyku³owan¹ perspektywê cz³onkostwa.

Football news:

Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship