Poland

IKEA nie będzie obsługiwać klientów bez maseczek na twarzach

IKEA

Bloomberg

Od 27 lutego 2021 r. zakrywanie ust i nosa za pomoc¹ maseczki jest na terenie IKEA obowi¹zkowe, a klienci, którzy nie zastosuj¹ siê do tego obowi¹zku, nie bêd¹ obs³ugiwani - informuje Business Insider Polska

IKEA wprowadzi³a te¿ inne œrodki bezpieczeñstwa na czas trwania pandemii: m.in. limity liczby klientów na metr kwadratowy, dostêp do œrodków dezynfekcji oraz zalecenia dotycz¹ce odstêpów miêdzy kupuj¹cymi.

IKEA zachêca tak¿e do zakupów poprzez stronê internetow¹ i aplikacjê.

Firma wspó³pracuje z InPostem i dostarcza meble tak¿e do paczkomatów.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless