Poland

Igrzyska w Tokio. "Katiusza" zamiast rosyjskiego hymnu?

AFP

Minister sportu w Rosji Oleg Matycin popar³ propozycjê Komisji Sportowców Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, by podczas igrzysk olimpijskich w Tokio pieœni¹ reprezentacji by³a "Katiusza", najpopularniejsza radziecka piosenka z czasów II wojny œwiatowej.

W zwi¹zku z afer¹ dopingow¹ w Rosji kraj ten zosta³ ukarany wieloma restrykcjami.

Pod koniec 2019 roku Komitet Wykonawczy Œwiatowej Agencja Antydopingowa zdecydowa³a, ¿e Rosjanie nie bêd¹ mogli pod swoj¹ flag¹ wyst¹piæ w letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio, przed pandemi¹ zaplanowanych na 2020 rok ani zimowych igrzyskach w Pekinie (2022 r.)

Reprezentacja Rosji nie zostanie dopuszczona do udzia³u w mistrzostwach œwiata w pi³ce no¿nej w Katarze w 2022 roku.

Podjêto tak¿e decyzjê, ¿e sportowcy, którzy nie byli zamieszani w aferê, bêd¹ mogli braæ udzia³ w zawodach, ale wy³¹cznie pod neutralna flag¹, a organizatorów bêdzie obowi¹zywa³ zakaz odtwarzania hymnu Rosji do po³owy 2022 roku.

Kilka dni temu Komisja sportowców zasugerowa³a, by pieœni¹ rosyjskiej reprezentacji na igrzyska w Tokio, które maj¹ siê odbywaæ od 23 lipca do 8 sierpnia, by³a "Katiusza".

Minister sportu popar³ ten pomys³.

- Mam wielki szacunek do "Katiuszy". Pieœñ ta ma wieloletnie tradycje w Zwi¹zku Radzieckim, w Rosji. Jest znana na ca³ym œwiecie i kojarzona z naszym krajem. Tak¹ opiniê wyrazili sportowcy i ja j¹ szanujê - powiedzia³ Matycin.

"Katiuszê" skomponowa³ w 1938 roku Matwiej B³anter, autorem s³ów jest Michai³ Isakowski.

Piosenka, wykonana w tym samym roku po raz pierwszy przez Walentynê Batiszczew¹, podczas II wojny œwiatowej sta³a siê ulubionym utworem ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Podczas wojny powsta³a jej wersja w³oska i grecka, œpiewane przez partyzantów.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar