Poland

IGHP: Bez dalszej pomocy rządu hotele nie przetrwają

W grudniu 2020 roku co pi¹ty hotel w Polsce by³ zamkniêty, a w wiêkszoœci dzia³aj¹cych obiektów frekwencja nie przekracza³a 10 procent – wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dla 86 procent pomoc pañstwa jest niezbêdna dla utrzymania p³ynnoœci finansowej w pierwszym kwartale 2021 roku.

Grudzieñ by³ kolejnym miesi¹cem pogorszenia siê ju¿ i tak fatalnych wskaŸników operacyjnych hoteli – pisze w komunikacie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Przede wszystkim liczba zamkniêtych hoteli wzros³a do 20 procent. 84 procent otwartych obiektów zanotowa³o œredni¹ frekwencjê poni¿ej 20 procent, z czego a¿ 62 procent poni¿ej 10 procent. Ob³o¿enie powy¿ej 30 procent zadeklarowa³ zaledwie co 20. hotel. Jak w poprzednich miesi¹cach, nie by³o ró¿nicy w ob³o¿eniu miêdzy hotelami w miastach i poza nimi. Oznacza to, ¿e hotele pobytowe zanotowa³y równie z³e wyniki, co obiekty miejskie.

Œrednia cena pozosta³a na tak samo niskim poziomie, jak w listopadzie. 79 procent hoteli mia³o ni¿sze ceny ni¿ w grudniu 2019 roku, przy czym dla 63 procent spadki by³y wiêksze ni¿ 10 procent. 18 procent hoteli utrzyma³o œrednie ceny zbli¿one do tych z roku poprzedniego.

W 91 procentach hoteli udzia³ goœci zagranicznych w ogóle rezerwacji wyniós³ poni¿ej 10 procent. Niewiele wiêcej, bo 92 procent hoteli zadeklarowa³o, ¿e goœcie biznesowi dostarczyli nie wiêcej ni¿ 10 procent dochodu.

Dane dotycz¹ce przyjêtych rezerwacji na kolejne miesi¹ce potwierdzaj¹ dotychczasowe negatywne obserwacje. Na zupe³ny brak nadziei na odbudowanie zarówno ruchu biznesowego, jak i turystycznego wskazuje przede wszystkim to, ¿e ponad po³owa hoteli (55 procent) planuje w styczniu pozostaæ zamkniêta. A¿ 82 procent pozosta³ych obiektów podaje stan rezerwacji na styczeñ nieprzekraczaj¹cy 10 procent.

W lutym i marcu grupa hoteli zamkniêtych zdecydowanie siê kurczy do poni¿ej 10 procent, przy czym stan rezerwacji na luty nieprzekraczaj¹cy 10 procent notuje a¿ 92 procent obiektów (z czego ca³kowity brak rezerwacji wykazuje 47 procent), a na marzec 91 procent (z czego 45 procent w ogóle nie ma rezerwacji).

84 procent ankietowanych hoteli ma lub deklaruje, ¿e w najbli¿szym czasie bêdzie mia³o, trudnoœci zwi¹zane z utrzymaniem p³ynnoœci finansowej. Tyle samo nie przewiduje osi¹gniêcia zysku z dzia³alnoœci operacyjnej wczeœniej ni¿ pod koniec 2022 roku. 97 procent hoteli prognozuje powrót do poziomu przychodów z lat 2018-19 nie wczeœniej ni¿ w roku 2022 i z tym rokiem wi¹¿e najwiêksze oczekiwania (41 procent obiektów), co oznacza pogorszenie prognoz w porównaniu z listopadem o 7 punktów procentowych.

Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ ankietowanych hoteli wskazuje, ¿e dalsza pomoc rz¹dowa jest absolutn¹ koniecznoœci¹. Dla 86 procent jest ona niezbêdna dla utrzymania p³ynnoœci finansowej w pierwszym kwartale 2021 roku.

Nastroje w bran¿y hotelarskiej s¹ coraz gorsze, u 83 procent ankietowanych bardziej pesymistyczne ni¿ w poprzednich miesi¹cach.

Hotelarze krytycznie podsumowuj¹ ca³y miniony rok. Odpowiedzi ankietowanych daj¹ obraz najgorszego okresu bran¿y hotelowej w Polsce w ostatnim æwieræwieczu. Ponad po³owa (55 procent) hoteli zanotowa³a œredni¹ frekwencjê poni¿ej 30 procent, a wiêc tak¿e poni¿ej progu rentownoœci. Jednoczeœnie tylko 21 procent hoteli zanotowa³o frekwencjê powy¿ej 40 procent.

W 54 procent hoteli liczba sprzedanych pokojonocy zmniejszy³a siê w ca³ym roku o wiêcej ni¿ 50 procent. W porównaniu z rokiem 2019 zaledwie 1 procent hoteli wskaza³o na jej wzrost. W 72 procentach hoteli œrednia cena by³a ni¿sza ni¿ w 2019 roku, w tym w 31 procentach obiektów spadek ten by³ wiêkszy ni¿ 20 procent. Tylko 9 procent hoteli mia³o wy¿sze ceny.

W ankiecie IGHP przeprowadzonej online od 11 do 14 stycznia wziê³o udzia³ 396 hoteli ze wszystkich województw. 67 procent z nich to hotele miejskie, 24 procent sieciowe, 39 procent biznesowe, 26 procent wypoczynkowe, 35 procent ³¹cz¹ce profil biznesowy z turystycznym. 82 procent ma nie wiêcej ni¿ 150 pokojów (œrednio 88), 88 procent to mikro, ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar