Poland

Idylliczna wioska w górach sprzedaje domy za 1 euro

Przepiêkna, górska wioska Castropignano sprzedaje domy za 1 euro. Lokalne w³adze oferowa³y ju¿ pieni¹dze w zamian za osiedlenie siê w malowniczej miejscowoœci. Teraz przyszed³ czas na sprzedawanie opustosza³ych nieruchomoœci.

Wioska Castropignano znajduje siê w regionie Molise, w prowincji Campobasso w po³udniowej czêœci W³och.

Œredniowieczna miejscowoœæ znana jest z ruin XIV-wiecznego zamku Castello d'Evoli i po³o¿ona jest ok. 150 km na pó³noc od Neapolu i Wybrze¿a Amalfitañskiego, a do popularnego kurortu narciarskiego Campitello Maltese jest godzina drogi samochodem.

Niestety od kilkudziesiêciu lat Castropignano siê wyludnia w samym centrum miejscowoœci wiele domów stoi pustych i niszczeje. Na dodatek 60 procent populacji miejscowoœci to ludzie w wieku ponad 70 lat. Wed³ug danych z 2011 roku w Castropignano mieszka zaledwie 758 osób.

Miejskie w³adze postanowi³y œci¹gn¹æ nowych mieszkañców, oferuj¹c pieni¹dze w zamian za osiedlenie siê (25 tys. euro) a tak¿e domy za 1 euro, a poza tym spokój, ciszê, dziewicz¹ przyrodê, bogate w tlen powietrze, wspania³e widoki oraz fantastyczne jedzenie.

Nowi potencjalni w³aœciciele musz¹ skontaktowaæ siê bezpoœrednio z burmistrzem Nicola Scapillati, by opowiedzieæ mu jak chc¹ wykorzystaæ now¹ nieruchomoœæ. Mog¹ otworzyæ tam pensjonat, restauracjê czy pracowniê artystyczn¹. Bêd¹ musieli te¿ wyremontowaæ dom. Maj¹ na to 3 lata od dnia zakupu. W chwili podpisania umowy musz¹ te¿ uiœciæ kaucje w wysokoœci 2 tys. euro, która zostanie im zwrócona po zakoñczeniu remontu. Wed³ug szacunków w³adz miejskich œrednia cena remontu domu waha siê od 30 do 40 tys. euro.

W³adze Castropignano licz¹ na to, ¿e uda im siê sprzedaæ co najmniej 50 domów.

Football news:

Pep Guardiola: Tuchel is an exceptional coach. I am sure he will succeed with Chelsea
Flick's future in Bayern is in doubt. He has a difficult relationship with Salihamidzic
Mikhailovich's autobiography - 🔥 Was friends with a criminal boss, rushed to the Inter locker room to deal with Ibra, defeated leukemia
Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus