Poland

IATA: linie będą tracić, ale podróżnym będzie łatwiej z paszportem

AdobeStock

Miêdzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego (IATA) przewiduje, ¿e przewoŸnicy ponios¹ w tym roku du¿e straty, a zysk pojawi siê dopiero po 2022 r. Pod koniec marca utworzy natomiast paszport podró¿nika, który u³atwi podró¿e po œwiecie.

Organizacja z Genewy stwierdzi³a, ¿e prognozy na ten rok dla linii lotniczych pogorszy³y siê od grudnia z powodu zaostrzenia ograniczeñ w podró¿owaniu, a sektor bêdzie w dalszym ci¹gu traci³ pieni¹dze, jego straty wzrosn¹ do 75-95 mld dolarów z 48 mld zak³adanych w grudniu. W listopadzie organizacja przewidywa³a, ¿e w IV kwartale 2021 pojawi siê zysk.

Wiele krajów uruchomi³o ju¿ programy szczepieñ, jednak pojawienie siê nowych bardziej zakaŸnych wariantów koronawirusa w W. Brytanii, Brazylii i RPA sk³oni³o rz¹dy do zakazywania lotów poza wyj¹tkowymi przypadkami. Tegoroczne lato bêdzie decyduj¹ce dla wielu linii lotniczych, które walcz¹ o utrzymanie siê od prawie roku bez przychodów. Zu¿ywaj¹ w³asne rezerwy gotówki, wiele bêdzie potrzebowaæ dodatkowych funduszy. A rezerwacje na lato (lipiec-sierpieñ) s¹ o 78 proc. mniejsze od poziomu z lutego 2019.

W optymistycznym scenariuszu dojdzie do stopniowego znoszenia ograniczeñ po zaszczepieniu mieszkañców krajów rozwiniêtych. Pewien popyt pojawi siê latem na pó³nocnej pó³kuli, ale bêdzie o 38 proc. ni¿szy ni¿ w 2019 r. Linie zu¿yj¹ 75 mld dolarów, w IV kwartale tylko 7 mld wobec zak³adanych 33 mln w I kwartale.

W pesymistycznym scenariuszu linie poch³on¹ 95 mld dolarów z rezerw gotówkowych, suma 33 mld z I kwarta³u zmaleje do 16 mld w czwartym. Rz¹dy utrzymaj¹ du¿e restrykcje w letnich podró¿ach na pó³nocnej pó³kuli, popyt wyniesie zaledwie 33 proc. poziomu z 2019 r. W tej sytuacji „¿ywotne znaczenie maj¹ przygotowania rz¹dów i sektora do wznowienia dzia³alnoœci z chwil¹, gdy rz¹dy zgodz¹ siê, i¿ jest bezpieczne otwieranie granic. To wi¹¿e siê z trzema inicjatywami: planowaniem, wiarygodnoœci¹ w zakresie stanu zdrowia i globalnymi normami” — uwa¿a IATA.

Pod koniec marca organizacja planuje uruchomienie paszportu podró¿nika (Travel Pass) z bezp³atn¹ aplikacj¹ w technologii cyfrowej, która bêdzie zawieraæ wyniki testów na COVID-19 i zaœwiadczenia o szczepieniach. 

Paszport ma byæ kluczem do otwierania granic i wznawiania podró¿y samolotami, bez koniecznoœci kwarantanny — stwierdzi³ kana³ CNN. Paszport bêdzie spe³niaæ cztery funkcje: bêdzie globalnym rejestrem wymogów sanitarnych, podró¿nym u³atwi szukanie oœrodków testowania i szczepieñ, aby skorzystaæ z nich przed podró¿¹, oœrodki te bêd¹ mog³y wystawiaæ zaœwiadczenia o dokonanych zabiegach, wreszcie podró¿ni bêd¹ mogli za³atwiaæ podró¿e na podstawie elektronicznej to¿samoœci, bez fizycznych kontaktów z pracownikami biur podró¿y czy przewoŸników.

„Dla otwierania granic bez kwarantanny rz¹dy musz¹ byæ pewne, ¿e zmniejszaj¹ ryzyko importowania wirusa, testy albo szczepienia s¹ rozwi¹zaniem. Niezale¿nie od rz¹dowych planów my bêdziemy gotowi pomóc im naszym IATA Travel Pass” — napisa³ w blogu prezes Alexandre de Juniac.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun