Poland

I ziębi, i grzeje

wino grzane

Shutterstock

Czy to ju¿? Czy ju¿ jest sezon? No i czy w ogóle wypada piæ, a tym bardziej przyznawaæ siê do picia grzañca? Ortodoks przegna nas za zamys³ profanacji wina, ale zostawmy stra¿ników œwiêtego ognia i spróbujmy odpowiedzieæ na pytania od koñca. Tym bardziej, ¿e jak grzaniec zim¹, tak sangria latem – bez wzglêdu na opiniê winiarskiej konserwy – zdobywaj¹ serca milionów. No bo jeœli, z ca³¹ atencj¹ dla wina, potraktujemy je jako napój, to dlaczego nie mo¿na czasem piæ go z dodatkiem owoców?

Albo wody, zwykle gazowanej – wielki arystokrata i duchowny, kard. Adam Koz³owiecki nie zasypia³ w Zambii bez lampki szprycera. „Za du¿o wody" – poprawia³ mnie tylko czasem z szelmowskim uœmiechem. Ale szprycer to inna sprawa. Do grzañca podobna jest œródziemnomorska, hiszpañska z pochodzenia, sangria. Wino z owocami i lodem znakomicie gasi pragnienie w upalne lato. Im tam, na po³udniu, mrozy nie s¹ znane, ale my ratowaæ siê jakoœ musimy, st¹d popularnoœæ grzañców.

Zaczynamy od kupna czerwonego wina. Nie musi byæ pó³s³odkie! Naprawdê nie musi, s³odycz osi¹gniemy owocami, ale jeœli ktoœ siê upiera, to ewentualnie jakieœ lepsze kindzmarauli. Reszcie, która zaufa³a mojej osobie, podpowiadamy niedrogie, sprawdzone wino o bogatym aromacie. Zaraz zacznie siê sezon na pomarañcze i mandarynki, bêd¹ nam niezbêdne. Niektórzy wyciskaj¹ z nich sok, moja osoba parzy je w ca³oœci, by pokroiæ na grube plastry i wrzuciæ do wina ze skórk¹. Sok te¿ mo¿na dodaæ, a jak komuœ ma...

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca