Poland

HR bez Papieru – synonim nowoczesnej firmy

Wideokonferencja

Adobe Stock

Kancelarie Raczkowski i Maruta Wachta, od wrzeœnia 2020 roku, wprowadzaj¹ na rynek wspóln¹, prawno-technologiczn¹ inicjatywê „HR bez Papieru”, zak³adaj¹c¹ eliminacjê papieru z procesów HR-owych.

Digitalizacja prac dzia³ów HR to nie tylko efekt nowych realiów rynkowych spowodowanych pandemi¹, ale przede wszystkim konieczna transformacja biznesu, która jest nieunikniona. Katarzyna Sarek-Sadurska (Raczkowski) i Ma³gorzata Kurowska (Maruta Wachta), liderki programu HR bez Papieru, podsumowuj¹ pierwsze miesi¹ce rewolucji cyfrowej w dzia³ach HR.

- Realizacja HR bez Papieru ma dwojakie oblicze: z jednej strony, wspieramy dzia³y HR w digitalizacji realizowanych przez nie procesów (np. zdalne zawieranie umów o pracê, zdalna obs³uga zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, rozwi¹zywanie umów o pracê drog¹ elektroniczn¹). Ten obszar dzia³añ wymaga wsparcia w decyzji o zakresie digitalizacji i wykorzystywanych rozwi¹zaniach – np. podpisach elektronicznych okreœlonego dostawcy, platform wspieraj¹cych elektroniczny obieg dokumentów itd. Z drugiej strony, w ramach HR bez Papieru pomagamy klientom wdro¿yæ e-teczkê – i rozpocz¹æ korzystanie z elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Elektroniczna teczka pracownicza istotnie upraszcza pracê dzia³ów HR i pozwala skupiæ siê na innych zadaniach, przy zachowaniu zgodnoœci z prawem i zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa" – powiedzia³a Ma³gorzata Kurowska, counsel w kancelarii Maruta Wachta.

- Nie ma jednej uniwersalnej recepty na HR bez Papieru. Czêœæ firm jest gotowa na pe³n¹ digitalizacjê ju¿ dziœ. Taki proces warto jednak dobrze zaplanowaæ, trzeba na niego zarezerwowaæ kilka, a w bardzo du¿ych organizacjach nawet kilkanaœcie miesiêcy. Czêœæ firm decyduje siê na stopniow¹ digitalizacjê np. rozpoczyna od cyfryzacji procesów HR nadal pozostaj¹c przy tradycyjnym sposobie prowadzenia akt osobowych, b¹dŸ wrêcz przeciwnie najpierw digitalizuje teczki pracownicze, a dopiero gdy zakoñczy ten proces rozpoczyna cyfryzacjê procesów HR – dodaje Katarzyna Sarek-Sadurska, partner w kancelarii Raczkowski.

Wiele obaw wi¹¿e siê z niepe³n¹ wiedz¹ nt. rozwi¹zañ technicznych oraz kosztów zwi¹zanych z ich wdro¿eniem. Tymczasem rozwi¹zania paperless z miesi¹ca na miesi¹c, wskutek presji rynkowej, staj¹ siê coraz bardziej funkcjonalne i efektywne kosztowo.

Prawdziwe wyzwanie le¿y w zmianie nastawienia – wiele organizacji dopiero przygotowuje siê do œwiata bez papieru i do perspektywy pe³nej digitalizacji procesów HR.

- Rok 2020 by³ dla wielu organizacji bardzo trudny – z uwagi na pandemiê dzia³y HR musia³y niemal z dnia na dzieñ zmieniæ sposób funkcjonowania i realizowaæ swoje zadania zdalnie. W ten sposób trzeba by³o przeprowadziæ procesy ocen pracowników i zwi¹zanych z nimi awansów, rekrutowaæ nowe osoby i wdra¿aæ je do pracy w firmie. Wiele firm zmuszona by³a po¿egnaæ siê z czêœci¹ pracowników, dla której z uwagi na pandemiê nie mo¿na by³o d³u¿ej zapewniæ zadañ. Z drugiej strony – rok 2020 to te¿ rok niezwyk³ych szans i otwieraj¹cych siê perspektyw. Doœwiadczeni mened¿erowie wykorzystali go by staæ siê pionierami digitalizacji w swoich organizacjach, a my cieszymy siê, ¿e mo¿emy ich w tym wspieraæ – podsumowuje Katarzyna Sarek-Sadurska.

- W 2021 roku przewidujemy dalszy wzrost zainteresowania projektami digitalizacji obszaru HR. Przyczyn¹ s¹ nie tylko utrzymuj¹ce siê ograniczenia zwi¹zane z sytuacj¹ epidemiczn¹. Wielu przedsiêbiorców zaczyna zdawaæ sobie sprawê, ¿e wygoda, elastycznoœæ i porz¹dek jaki zyskuj¹, wdra¿aj¹c papeless w innych obszarach biznesowych, mo¿e byæ szybko osi¹gniêta tak¿e w tradycyjnie „papierowym" dziale HR. Roœnie równie¿ odpowiedzialnoœæ spo³eczna firm. Wiele z nich stara siê ograniczaæ negatywny wp³yw swojej dzia³alnoœci na œrodowisko naturalne. Digitalizacja HR to zaœ znacz¹cy krok w kierunku bycia eko – podkreœla Ma³gorzata Kurowska.

HR bez Papieru wdra¿any jest w szeœciu krokach: zaczynamy od inwentaryzacji procesów realizowanych w obszarze HR, przedstawiamy rekomendacje zmian prawnych i organizacyjnych procesu oraz wspieramy w wyborze narzêdzia technologicznego. Kolejnym krokiem jest wsparcie w procesie wdro¿enia wybranego narzêdzia technicznego i komunikacji wdra¿anych rozwi¹zañ wewnêtrznym i zewnêtrznym interesariuszom. Klientom pragn¹cym mieæ pewnoœæ, ¿e zachowana zostaje prawid³owoœæ wdro¿enia, oferujemy regularne przegl¹dy procesów „bez papieru" i certyfikacjê.

Football news:

Alaba wants to play in midfield at a new club. This condition he put forward to Real Madrid and PSG
Leonardo: A decision on Mbappe's contract will be made soon. We also talk to Neymar, it's a pleasure to deal with him
Eric Bailly: If you ask me: Messi or Ronaldo?, I will say: Ramos. One of the best in the history of football
The head of Kick It Out Toxic masculinity in football is the problem. Some consider it normal to lash out at the family after the defeat of their team
Gladbach held off Pep's attack, but City's game without the ball is power. A bonus was the Bernard - he played as Gundogan
City have a lot of money to buy a lot of incredible players. Guardiola joked about the reasons for the winning streak
First, Zidane famously outsmarted Gasperini with a no-striker scheme. And then there was a deletion-and confused the plans of both teams