Poland

Hotelarze do rządu: Udowodnijcie, że turystyka sprzyja zakażeniom

Fot. AFP

Polska Izba Hotelarzy domaga siê od rz¹du przestawienia wyników badañ polskich wirusologów, które udowodni³yby tezê, ¿e obiekty turystyczne, takie jak hotele czy restauracje, sprzyjaj¹ rozprzestrzenianiu siê koronawirusa.

Pismo z takim ¿¹daniem Polska Izba Hotelarzy wys³a³a do wicepremiera Jaros³awa Gowina, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzeja Guta-Mostowego i dyrektora departamentu turystyki w tym¿e resorcie Dominika Borka.

To reakcja na s³owa premiera Mateusza Morawieckiego, które pad³y na wczorajszej konferencji prasowej. – Jest kilka bran¿, które s¹ najmocniej dotkniête koronawirusem. Te bran¿e musia³y byæ zamkniête, bo zgodnie z opini¹ ekspertów by³y jednym z g³ównych Ÿróde³ zaka¿eñ. To s¹ gastronomia, hotelarstwo, turystyka – mówi³ szef rz¹du.

Oto pismo Polskiej Izby Hotelarzy:

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar