Poland

Hotel Nyx otworzył się z pompą. Zafundował gościom lot helikopterem

Fot. materia³y prasowe

Pierwszy w Polsce hotel marki Nyx otworzy³ siê 1 marca w Warszawie. Jedn¹ z atrakcji, jakie przygotowa³ dla pierwszych goœci, by³ lot helikopterem nad Warszaw¹.

Warszawski Nyx jest czêœci¹ kompleksu biurowców Varso Place na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Paw³a II na Woli. Ma 331 pokojów i apartamentów, kilka sal konferencyjnych i restauracjê z daniami kuchni polskiej i izraelskiej. W ciep³e dni zaprasza do baru na dachu (19. piêtro) z widokiem na Warszawê, serwuj¹cego napoje i dania z grilla. W wystroju warszawskiego Nyxa autorstwa projektanta wnêtrz Andreasa Neudahma dominuj¹ street i urban art i sztuka wspó³czesna.

Pierwsi goœcie, którzy zjawili siê w hotelu 1 marca, mogli liczyæ na wiele atrakcji i niespodzianek, takich jak powitalna lampka szampana, wystêp did¿eja Bshosy, a nawet lot helikopterem nad Warszaw¹.

– Dbamy, by pobyt u nas wi¹za³ siê z unikalnymi prze¿yciami i mi³ymi wspomnieniami – mówi dyrektor Paulina Ko³odziejczyk, cytowana w komunikacie. – Przyjazd pierwszych goœci by³ dla nas szczególnie wa¿ny – po roku oczekiwania spowodowanego przez epidemiê mogliœmy wreszcie otworzyæ drzwi naszego hotelu. Pierwsi goœcie nie tylko zapamiêtaj¹ swój pobyt, ale te¿ ju¿ teraz dokonali ponownej rezerwacji – dodaje.

Fot. materia³y prasowe

Nyx Hotels by Leonardo Hotels to lifestylowa marka izraelskiej grupy hotelowej Fattal, do której nale¿¹ tak¿e hotele spod szyldów Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, Jurys Inn, Apollo Hotels i Herods. Firma buduje Nyxy w „dynamicznych, obleganych przez podró¿ników miastach, takich jak Londyn, Monachium, Madryt czy Tel Awiw”. Pod szyldem Nyx dzia³a obecnie siedem hoteli w Europie.

Za ponad 80 hoteli Fattala w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, na Wêgrzech, w Hiszpanii i we W³oszech odpowiada spó³ka Leonardo Hotels Central Europe z siedzib¹ w Berlinie. Ca³a grupa ma oko³o 217 hoteli z 42 tysi¹cami pokojów w 19 krajach Europy i Izraelu. Fattal notowany jest na gie³dzie w Tel Awiwie.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR