Poland

Horban: Pełny lockdown? Gospodarka ledwo zipie

prof. Andrzej Horban, przewodnicz¹cy Rady Medycznej

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Tzw. pe³ny lockdown nie uda siê z trzech powodów - powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Medycznej prof. Andrzej Horban, odnosz¹c siê na antenie radiowej Trójki do sposobów ograniczania transmisji koronawirusa SARS-CoV-2.

Czy rz¹d Mateusza Morawieckiego nie radzi sobie z epidemi¹ koronawirusa? Na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia prof. Andrzej Horban oceni³, ¿e taka teza nie jest prawdziwa. - Radzi sobie na tyle, na ile mo¿e sobie radziæ w tej sytuacji - powiedzia³.

Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:
Ponad 15 tys. nowych zaka¿eñ, najwiêcej od 96 dni
Coraz wiêcej pacjentów z COVID-19 w ciê¿kim stanie
Nowe dane. 2750 zaka¿eñ w jednym województwie

Przewodnicz¹cy doradzaj¹cej premierowi Rady Medycznej doda³, ¿e g³ównym graczem w tej "uk³adance" jest wirus, który "zachowuje siê tak, jak siê zachowuje, bo taka jest jego natura". - Spodziewaliœmy siê tzw. trzeciej fali, niestety nadesz³a i nie wiemy, jaka ona bêdzie, bo to zale¿y od drugiego du¿ego gracza na rynku epidemii, tzn. nas wszystkich, jak bêdziemy siê zachowywali - powiedzia³.

"Wszyscy maj¹ tego serdecznie dosyæ"

W œrodê Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e w ci¹gu doby testy wykaza³y SARS-CoV-2 u 15 698 osób, a 309 zaka¿onych zmar³o. - Oczywiœcie, ¿e dobrze nie jest - skomentowa³ Andrzej Horban dodaj¹c, ¿e wed³ug prognoz dobowa liczba przypadków mo¿e w tym tygodniu wzrosn¹æ do 20 tys.

- Pod¹¿amy œcie¿k¹, któr¹ przesz³y kraje le¿¹ce na zachód od nas - zaznaczy³ g³ówny doradca premiera ds. COVID-19 dodaj¹c, ¿e ok. 2-3 miesi¹ce po pojawieniu siê na danym terenie nowy, bardziej zakaŸny wariant wirusa zaczyna dominowaæ.

- Mo¿na próbowaæ nie wchodziæ na tê œcie¿kê, tzn. próbowaæ tzw. pe³nego lockdownu, który nie uda siê z trzech powodów - mówi³ Horban.

- Po pierwsze, bardzo trudno jest w tym momencie zamkn¹æ granice, zw³aszcza w grudniu, kiedy du¿a czêœæ osób odwiedza swoje rodziny, bo to od tego siê zaczyna - kontynuowa³.

- Potem trudno zamkn¹æ gospodarkê, bo ona, jak wszyscy wiedz¹, ledwo zipie - zaznaczy³.

Prof. Horban doda³, ¿e trudno "zamkn¹æ wszystkich znowu w domu", bo "wszyscy maj¹ tego serdecznie dosyæ". W zwi¹zku z tym, przekonywa³, mo¿na prowadziæ politykê zmniejszania szkód zwi¹zanych z epidemi¹.

"Na pewno nie bêd¹ to normalne œwiêta"

Horban by³ te¿ w kontekœcie tego, ¿e zaka¿enie koronawirusem wykryto u szefa KPRM Micha³a Dworczyka pytany, czy cz³onkowie rz¹du powinni zostaæ szybciej ni¿ to wynika z obecnego planu zaszczepieni przeciw COVID-19.

- Myœlê, ¿e wiêkszoœæ cz³onków Rady Medycznej jest za tym, ¿eby te tysi¹c osób z rz¹du szczepiæ, bo to nie jest olbrzymia grupa, to nie zaburza niczego, a lepiej jest mieæ rz¹d zdrowy ni¿ rz¹d, który ledwo zipie - odpowiedzia³ g³ówny doradca premiera ds. COVID-19.

Pytany o obostrzenia, które maj¹ obowi¹zywaæ w okresie œwi¹t Wielkiejnocy Andrzej Horban odpar³, ¿e nie potrafi odpowiedzieæ "jak to bêdzie wygl¹da³o". - Ale na pewno nie bêd¹ to normalne œwiêta jeszcze - oœwiadczy³.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know