Poland

Horban o liście m.in. Basiukiewicza: Kompletna ignorancja

Koronawirus SARS-CoV-2

prof. Andrzej Horban

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

„Zmiany genetyczne wywo³ane przez szczepionki mog¹ wp³yn¹æ na przysz³e pokolenia” - napisa³a w liœcie do prezydenta i rz¹du grupa lekarzy i naukowców, na czele z dr hab. W³odzimierzem Julianem Korab-Karpowiczem, filozofem i politologiem. - Nie chcê siê pastwiæ nad ludŸmi, którzy to napisali. Kompletna ignorancja - skomentowa³ prof. Andrzej Horban, g³ówny doradca premiera ds. walki z Covid-19.

List otwarty do prezydenta i rz¹du pojawi³ siê na stronie petycjeonline.pl pod koniec listopada. „Œrodowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentuj¹ osoby podpisane pod tym apelem, pragnie wyraziæ zaniepokojenie perspektyw¹ masowych szczepieñ na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zosta³y w³aœciwie zbadane i których zastosowanie mo¿e doprowadziæ do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygna³owych i zmiany ekspresji genów” - napisali sygnatariusze, skupieni wokó³ prof. W³odzimierza Juliana Korab-Karpowicza - tego samego, który w sierpniu og³osi³ siê „prezydentem Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego”.

Dowiedz siê wiêcej: Filozof og³osi³ siê g³ow¹ pañstwa

„Wprowadzane obecnie poœpiesznie szczepionki maj¹ charakter eksperymentu na wielk¹ skalê. Poniewa¿ mog¹ obni¿yæ nasz¹ odpornoœæ na inne choroby, na skutek masowych szczepieñ mo¿e wiêc umrzeæ wiêcej ludzi ni¿ obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywo³ane przez szczepionki mog¹ wp³yn¹æ na przysz³e pokolenia. D³ugofalowych skutków szczepieñ nie jesteœmy dzisiaj w stanie przewidzieæ” - pisali autorzy listu. Podpisali siê pod nim najpierw naukowcy i lekarze g³ównie z Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku i Uniwersytetu Œl¹skiego. Na liœcie sygnatariuszy jest te¿ jednak nazwisko m.in. kontrowersyjnego prof.  Jacka Bartyzela z UMK w Toruniu. Swój podpis z³o¿y³ równie¿ dr Pawe³ Basiukiewicz, lekarz kardiolog, krytykuj¹cy rz¹d za strategiê antycovidow¹ w mediach spo³ecznoœciowych.

O list w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski zosta³ zapytany prof. Andrzej Horban. - Nie chcê siê pastwiæ nad ludŸmi, którzy to napisali. Kompletna ignorancja. Tutaj zabieraj¹ g³os ludzie, którzy nie znaj¹ siê na podstawach medycyny - powiedzia³ g³ówny doradca premiera ds. walki z pandemi¹.

Prof. Horban zwróci³ uwagê, ¿e „¿adna szczepionka nie jest w stanie spowodowaæ wad genetycznych”. - To jest coœ nieprawdopodobnego u cz³owieka, który jest zaszczepiony – doda³. 

Zdaniem specjalisty trudno siê nie zgodziæ z tym, ¿e nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 bêdzie stosowana na masow¹ skalê. - Zawsze nale¿y zwa¿yæ jedn¹ rzecz. Ryzyko zachorowania i ryzyko œmierci z powodu nieszczepienia i ryzyko szczepienia – powiedzia³.

Prof. Horban zauwa¿y³, ¿e ryzyko, które niesie ze sob¹ zaszczepienie siê na koronawirusa, jest znikome w porównaniu z tym, jak mo¿e skoñczyæ siê choroba Covid-19, zw³aszcza u osób starszych i schorowanych.

Football news:

Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out