Poland

Hongkong: Trzeci zgon po podaniu chińskiej szczepionki

71-letni mê¿czyzna zmar³ w Hongkongu kilka dni po otrzymaniu szczepionki na COVID-19 chiñskiej firmy Sinovac. To trzeci taki przypadek od momentu rozpoczêcia szczepieñ w Hongkongu - informuje "South China Morning Post".

Jak czytamy w momencie, gdy dotar³ do szpitala, mê¿czyzna nie mia³ ju¿ wyczuwalnego pulsu, a jego reanimacja zakoñczy³a siê niepowodzeniem.

Przyczyny œmierci mê¿czyzny ma wyjaœniæ sekcja zw³ok.

Wczeœniej 28 lutego w Hongkongu zmar³ 63-letni mê¿czyzna, a 6 marca - 55-latka. Obie te osoby cierpia³y na choroby przewlek³e, zmar³y kilka dni po szczepieniu.

W³adze prowadz¹ postêpowanie w sprawie tych dwóch zgonów, a tak¿e w przypadku dwóch osób, które po szczepieniu trafili na oddzia³y intensywnej terapii.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored