Poland

Hołownia szuka kolejnego przyczółka

Analizy

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Czym ¿yje polityczny Kraków? Ostatnie kilkadziesi¹t godzin – jak wynika z naszych kuluarowych rozmów – to spekulacje, czy, kiedy i kto przejdzie w Krakowie i Ma³opolsce do ruchu Szymona Ho³owni. Z Platformy Obywatelskiej. Rozmowy trwaj¹, a informacje o nich trafi³y te¿ do dziennikarzy. O pog³oskach transferowych pisa³ m.in. Marcin Makowski z wp.pl. Jak zwykle w takich sytuacjach wszystko mo¿e ulec jeszcze zmianie, ale wygl¹da na to, ¿e ruch Ho³owni pracuje nad wzmocnieniami w Ma³opolsce. Jakie s¹ szczegó³y?

Wszystko jest p³ynne, ale z naszych rozmów wynika, ¿e kilku – byæ moze ca³a grupa- radnych sejmiku z PO mo¿e przejœæ do Polski 2050.  Dla Szymona Ho³owni by³oby to kolejne wzmocnienie przyczolka na ró¿nych szczeblach samorz¹du. I to w du¿ym oraz politycznie istotnym województwie. Wydaje siê to logiczne, bo ruch Szymona Ho³owni potrzebuje – nie tylko by przetrwaæ, ale by trwale zmieniæ scenê - punktów politycznego zaczepienia na ró¿nych szczeblach: Sejm (ma ju¿ ko³o), Senat (z ruchem wspó³pracuje jeden senator), w radach miast (jak w Krakowie, gdzie przeszed³ niedawno wa¿ny lokalny polityk, Rafa³ Komarewicz). I wreszcie w sejmikach. Kolejny krok to prezydenci, wójtowie i burmistrzowie, a mo¿e i europos³owie.

Rdzeniem kr¹¿¹cych po stolicy ma³opolski informacji jest to, ¿e mo¿liwe jest przejœcie do Szymona Ho³owni nie tylko radnych sejmiku, ale te¿ jednego, konserwatywnego pos³a. Najpewniej chodzi tu o Ireneusza Rasia. Jego sprzeciw w sprawie zmian w stanowisku PO wobec aborcji by³ doskonale widoczne w ostatnich tygodniach. A Polska 2050 jest dla niego „bezpieczna”, bo proponuje referendum. Pogl¹dy Szymona Ho³owni w tej sprawie s¹ te¿ znane. Oczywiœcie nie ma pewnoœci kiedy do transferu dojdzie, ani czy bêdzie to rzeczywiœcie Raœ. Rozmowy polityczne o transferach to jedna z najbardziej delikatnych spraw w ca³ej polityce.

W tle jest zmieniaj¹ca siê Platforma, która nie tylko przyjê³a niedawno (poprzez decyzjê Zarz¹du) nowe stanowisko w sprawie aborcji, ale te¿ zaprezentowa³a w sobotê nowy pakiet propozycji gospodarczych, w tym dla m³odych ludzi.

W sejmiku KO ma tylko 11 radnych, PiS – 24, a PSL – 4. Odejœcie kilku osób do Polski 2050 nie zmieni od razu politycznego uk³adu sil, ale sprawi, ¿e np. jego radni bêd¹ mogli dzia³aæ na poziomie wojewódzkim. A tego Szymonowi Ho³owni brakuje w ró¿nych miejscach Polski. Zw³aszcza takich jak Ma³opolska, gdzie sprawy np. ekologii maj¹ kluczowe znaczenie, tak jak dzia³ania na skalê ca³ego województwa w tej sferze. To zreszt¹ temat wa¿ny te¿ dla Zjednoczonej Prawicy. W Ma³opolsce spraw¹ zajmuje siê Porozumienie Jaros³awa Gowina, przede wszystkim wicemarsza³ek Tomasz Urynowicz stawiaj¹cy na ideê „zielonego konserwatyzmu”.

Ostateczne ustalenia to byæ mo¿e kwestia najbli¿szych kilkunastu godzin. Rozgrywka trwa.

Football news:

Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf