Poland

Hołownia: Polski sprzed półtora tygodnia już nie ma

Szymon Ho³ownia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Jaros³aw Kaczyñski zosta³ zapêdzony w kozi róg, ma w tym du¿y udzia³ Zbigniew Ziobro - mówi³ w TVN24 lider ruchu Polska 2050, Szymon Ho³ownia o obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

- Mam nadziejê, ¿e to co dzisiaj widzimy na polskich ulicach, to pocz¹tek przebudzenia Polaków, które skoñczy siê tym, co widzimy w sonda¿ach przewiduj¹cych frekwencjê na poziomie 80 proc. Widaæ, ¿e to mobilizacja powszechna jest sposobem na odsuniêcie obecnej w³adzy - mówi³ o trwaj¹cych w Polsce protestach przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji Ho³ownia.

W pi¹tek w Warszawie ma dojœæ do du¿ej demonstracji przeciwko wyrokowi TK, który 22 paŸdziernika orzek³, i¿ przes³anka do legalnej aborcji, jak¹ jest wykryta wada p³odu, jest niezgodna z konstytucj¹. Od czwartku w ca³ej Polsce trwaj¹ protesty przeciwko temu orzeczeniu, które zaostrza obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo aborcyjne.

- Tej Polski, któr¹ mieliœmy pó³tora tygodnia temu ju¿ nie ma. Albo protesty doprowadz¹ do tego, ¿e rz¹d bêdzie musia³ siê ugi¹æ, Jaros³aw Kaczyñski bêdzie musia³ siê ugi¹æ, albo rz¹d bêdzie musia³ ust¹piæ ratuj¹c co siê da i wybory odbêd¹ siê wiosn¹ - oceni³ Ho³ownia.

- Nie wiadomo jak¹ si³ê przybior¹ protesty, jak przeformatuj¹ nam rzeczywistoœæ - doda³.

By³y kandydat na prezydenta mówi³ te¿, ¿e czynnikiem, który mo¿e mieæ wp³yw na ewentualne przedterminowe wybory, jest rozwijaj¹ca siê w Polsce epidemia koronawirusa.

- Rz¹d idzie za ni¹, nie przed ni¹. Potyka siê w komunikacji. Trzy ró¿ne oœrodki w rz¹dzie mówi¹ co innego o lockdownie: Ministerstwo Zdrowia mówi, ¿e lockdown bêdzie, Ministerstwo Finansów, ze bêdzie lokalnie, Ministerstwo Rozwoju mówi, ¿e rz¹d zrobi wszystko, aby lockdownu nie by³o - wskazywa³ Ho³ownia.

Zdaniem Ho³owni Kaczyñski walczy obecnie o uratowanie swojego przywództwa. - To co widzimy teraz dokona³o siê w póŸnym sierpniu, wczesnym wrzeœniu, gdy Ziobro zacz¹³ pokazywaæ, ¿e mo¿e wraz z Konfederacj¹ okr¹¿yæ go z prawej. Kaczyñski zacz¹³ uprawiaæ politykê reaktywn¹, straci³ kontrolê nad sytuacj¹, podpali³ kilka frontów na raz - mówi³ lider ruchu Polska 2050.

Ho³ownia mówi³ o trwaj¹cych obecnie w PiS "ruchach tektonicznych". - Wœród ludzi zasiadaj¹cych w zarz¹dach Skarbu Pañstwa z namaszczenia PiS-u zaczyna siê panika - stwierdzi³ dodaj¹c, ¿e osoby te mog¹ zacz¹æ kwestionowaæ przywództwo Kaczyñskiego.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out