Poland

Holandia postawi Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Holenderska Izba Reprezentantów przyjê³a uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ rz¹d Marka Rutte do z³o¿enia do TSUE skargi na Polskê.

Projekt uchwa³y przygotowa³o dwóch pos³ów koalicji rz¹dz¹cej oraz parlamentarzysta z Zielonych.

Autorzy przyjêtej dziœ uchwa³y uwa¿aj¹, ¿e skoro w Polsce zagro¿one s¹ zasady pañstwa prawa, tym samym zagro¿one s¹ podstawy funkcjonowania ca³ej Unii Europejskiej.

"Izba, po wys³uchaniu wnioskodawców, uznaje, ¿e w procesie powo³ywania polskich sêdziów dosz³o do ingerencji politycznej.
Izba odnotowuje, ¿e w Izbie Dyscyplinarnej polskiego S¹du Najwy¿szego wci¹¿ toczy siê postêpowanie dyscyplinarne przeciwko sêdziom. Dzieje siê tak pomimo orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE, ¿e jest to niezgodne z prawem, poniewa¿ sêdziowie Izby Dyscyplinarnej nie sa niezawiœli.

Izba reprezentantów uwa¿a, ¿e ??w zwi¹zku z tym w Polsce jest przez to powa¿nie zagro¿ona praworz¹dnoœæ - podstawa Unii Europejskiej.

Izba jest zdania, ¿e Komisja Europejska nie egzekwuje przestrzegania wczeœniejszych orzeczeñ Trybuna³u oraz ¿e procedura wszczêta wobec Polski na podstawie art. 7 nie przynios³a jeszcze ¿adnych rezultatów.

Maj¹c na uwadze, ¿e art. 90 konstytucji stanowi, i¿ Holandia wspiera rozwój miêdzynarodowego porz¹dku prawnego, Izba Reprezentantów wzywa rz¹d do zbadania i podjêcia niezbêdnych kroków - najlepiej we wspó³pracy z podobnie myœl¹cymi pañstwami UE - do postawienia Polski przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci UE, w zwi¹zku z naruszeniem obowi¹zków ci¹¿¹cych na Polsce na mocy Traktatów" - brzmi uchwa³a przyjêta przez holenderskich parlamentarzystów.

Izba Reprezentantów ma zostaæ powiadomiona o podjêtych krokach do 1 lutego 2021 roku.

Football news:

Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well