Poland

Hobbysta i majsterkowicz

Ju¿ na wstêpie autorka ksi¹¿ki „Miron, Ilia, Kornel", Justyna Sobolewska, pisze: „Jego ¿ycie splata siê z g³ównym nurtem polskiej historii i reprezentuje zaanga¿owanie i wybory lewicowej inteligencji". A tak¿e: „Pisarstwo Filipowicza przekracza granice tego, co mo¿na okreœliæ jako mêskie i kobiece. Najbardziej zale¿a³o mu na opisywaniu »Innego«, chcia³ wejœæ w jego skórê", „Polska podzielona na dwa plemiona – o takiej pisa³ Filipowicz ju¿ w 1971 roku". W zasadzie te stwierdzenia wystarczaj¹, by zrozumieæ za³o¿one tezy biografii.

Kornel Filipowicz (1913–1990) „by³ doceniany, ale jednak ci¹gle pozostawa³ na uboczu g³ównego nurtu literackiego: autor gatunku mniej popularnego – opowiadañ, twórca krakowski, partner »naszej noblistki« Wis³awy Szymborskiej" – przyznaje Sobolewska.

Szymborska pojawia siê na 313 stronie 382-stronicowej biografii. Zobaczy³a go po raz pierwszy w sto³ówce Domu Literatów na Krupniczej w Krakowie. By³ to rok 1946 („Myœlê, ¿e dopóki by³am w partii, nic miêdzy nami nie by³o mo¿liwe"). Pierwsze listy wymienili w 1966 r. – „korespondencja z Wis³aw¹ nie ma w sobie tak wielkiego napiêcia jak listy z Jaremiank¹" – przyznaje autorka. „Kiedy siê na nich patrzy³o, nikt by siê nie domyœli³, ¿e s¹ razem, zachowywali siê jak starzy znajomi, a potem ka¿de wraca³o do swojego domu" – ocenia Ewa Lipska. Filipowicz zarazi³ Szymborsk¹ mi³oœci¹ do natury i wielogodzinnym siedzeniem na rybach, ona jego nie zdo³a³a przekonaæ do Tomasza Manna, wola³ Adolfa Dygasiñskiego. W jego opowiadaniach ...

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona