Poland

Hiszpańska branża turystyczna na dużym minusie

TURYSTYKA Trendy

Fot. Pixabay

O ponad 106 miliardów euro spadn¹ w tym roku bezpoœrednie i poœrednie przychody turystyki w Hiszpanii – wynika z analizy Exceltur, zrzeszenia reprezentuj¹cego 33 organizacje bran¿y turystycznej.

Zrzeszenie Exceltur, do którego nale¿¹ 33 organizacje bran¿owe reprezentuj¹ce linie lotnicze, armatorów statków wycieczkowych, biura podró¿y, agencje turystyczne, hotele, wypo¿yczalnie samochodów i inne przedsiêbiorstwa, podsumowa³a trzeci kwarta³ roku w turystyce. Z analizy wynika, ¿e z powodu pandemii koronawirusa przedsiêbiorcy zanotowali w sezonie letnim (od lipca do wrzeœnia) spadki przychodów o 69,2 procent (minus 39,9 miliarda euro). le przedstawia siê te¿ sytuacja na rynku pracy w bran¿y – zatrudnienie straci³o 281 tysiêcy osób, 315 tysiêcy musia³o przejœæ na postojowe lub skrócony wymiar.

W trzecim kwartale roku liczba wykupionych noclegów i wydatki goœci zagranicznych spad³y o ponad 80 procent rok do roku, gorzej wypadaj¹ te¿ statystyki ruchu krajowego (minus 30 procent). Przychody firm z poszczególnych bran¿ obni¿y³y siê drastycznie – w wypadku hoteli o 70,8 procent, biur podró¿y o 82,2 procent, firm transportowych o 67,4 procent, wypo¿yczalni samochodów o 62,6 procent. Dla porównania spadek w przemyœle wyniós³ 11,2 procent, a w us³ugach o 13,8 procent.

Z raportu wynika ponadto, ¿e najwiêksze spadki zaliczy³ Madryt (minus 88,2 procent), Barcelona (minus 93,7 procent), Majorka (minus 85 procent), Teneryfa (minus 82,8 procent), Lanzarote (minus 81,5 procent) i Ibiza (minus 77,6 procent).

Tak¿e prognozy na czwarty kwarta³ nie napawaj¹ optymizmem – z ankiety przeprowadzonej przez Exceltur wœród przedsiêbiorców wynika, ¿e œrednie spadki przychodów wynios¹ 77,6 procent, przy czym najwiêksze bêd¹ w biurach podró¿y (minus 82,7 procent) i hotelach (minus 82,5 procent). Na Wyspach Kanaryjskich, które odpowiadaj¹ za 25 procent przychodów bran¿y w czwartym kwartale roku, wynios¹ nawet 77,8 procent.

Jeœli te przewidywania siê sprawdz¹, turystyczne PKB bêdzie w tym roku mniejsze od zesz³orocznego o 69,6 procent, co prze³o¿y siê na wp³ywy mniejsze o 106,1 miliarda euro. Przy przychodach na poziomie 46,4 miliarda euro hiszpañska bran¿a turystyczna cofnie siê do poziomów z 1995 roku. Exceltur podaje, ¿e tylko 10,2 procent przedsiêbiorców liczy, ¿e sytuacja wróci do stanu sprzed pandemii w po³owie 2021 roku, wiêkszoœæ, bo 46,1 procent, twierdzi, ¿e nast¹pi to w 2022 roku, a 43,7 procent, ¿e dopiero w kolejnych latach.

Football news:

Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro
Gerard Pique: I always dreamed of becoming President of Barca, but I don't know if it will happen