Poland

Hiszpanka, która "zmarła" na Covid-19, wróciła po 10 dniach

AFP

85-letnia Hiszpanka, która wed³ug rodziny zmar³a na koronawirusa, zaskoczy³a swoich krewnych, powracaj¹c do domu opieki dziewiêæ dni po tym, jak powiedziano im, ¿e zosta³a pochowana.

Po pomyleniu nazwisk, rodzina Rogelii Blanco zosta³a poinformowana, ¿e emerytka zmar³a na Covid-19 13 stycznia, a jej pogrzeb odby³ siê dzieñ póŸniej - przekaza³ dziennik "La Voz de Galicia". Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce przepisy, rodzina nie mog³a braæ udzia³u w pogrzebie.

Kobieta w sobotê powróci³a do domu opieki w Xove, w pó³nocnej Hiszpanii. W placówce tej przebywa równie¿ jej m¹¿ Ramón Blanco.

 - Nie mog³em w to uwierzyæ. P³aka³em po œmierci mojej ¿ony - powiedzia³. 

Fundacja San Rosendo, która prowadzi dom opieki, og³osi³a, ¿e b³¹d wyst¹pi³, gdy Blanco i inni mieszkañcy, którzy uzyskali dodatnie wyniki testów na obecnoœæ koronawirusa, zostali przeniesieni do innego domu opieki na specjalistyczne leczenie.

Wœród przeniesionych by³y dwie kobiety, którym przydzielono jeden pokój. Trafi³y one do Os Gozos w Pereiro de Aguiar, 223 km od Xove.

Przyznano, ¿e nast¹pi³ b³¹d w identyfikacji osoby, która póŸniej zmar³a. Fundacja przeprosi³a za to niedopatrzenie. Podkreœlono, ¿e to jednorazowy przypadek.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances