Poland

Hiszpania: Śmiertelność COVID-19 mniejsza niż w marcu

spacerowicze w centrum Burgos w Hiszpanii

AFP

Od pi¹tku w Hiszpanii odnotowano ponad 52 tys. nowych przypadków koronawirusa - to rekord jeœli chodzi o zaka¿enia wykrywane w weekend, poinformowa³y hiszpañskie s³u¿by medyczne.

G³ówny epidemiolog Hiszpanii Fernando Simon powiedzia³ na konferencji prasowej, ¿e epidemia w kraju rozwija siê inaczej ni¿ za granic¹. Doda³, ¿e wzrost liczby zaka¿eñ jest szybki, ale wolniejszy ni¿ w innych pañstwach. - Od pi¹tku do dziœ raportowano ok. 17 tys. zaka¿eñ dziennie, w sumie ok. 52 tys. - doda³. Jak przekaza³, wspó³czynnik zapadalnoœci wynosi 410 na 100 tys. osób. Dla porównania, w ci¹gu ostatnich siedmiu dni w Polsce odnotowano 210 przypadków na 100 tys. mieszkañców.

Simon poinformowa³, ¿e ponad 45 proc. to przypadki bezobjawowe.

W hiszpañskich szpitalach zajêtych jest 24 proc. miejsc na oddzia³ach intensywnej terapii. Epidemiolog przekaza³, ¿e z uwagi na liczbê pacjentów z COVID-19 jeden ze szpitali zaczyna przek³adaæ zabiegi planowe.

Fernando Simon powiedzia³, ¿e w porównaniu z marcem œmiertelnoœæ COVID-19 jest "nadal stosunkowo niska i wynosi 0,9 proc.", natomiast liczba zdiagnozowanych przypadków jest "bardzo wysoka". Doda³, ¿e w ci¹gu ostatnich siedmiu dni umiera³o ok. 100 osób zaka¿onych koronawirusem dziennie.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better
De Bruyne will sign a 5-year contract with Manchester City. He entered negotiations after Pep extended his contract