Poland

Hiszpania: Ponad milion odnotowanych przypadków koronawirusa

Hiszpania sta³a siê pierwszym pañstwem europejskim, w którym odnotowano milion przypadków koronawirusa. Rz¹d rozwa¿a wprowadzenie godziny policyjnej na terenie ca³ego kraju.

Jak poinformowa³o hiszpañskie Ministerstwo Zdrowia, w ci¹gu ostatniej doby w kraju odnotowano 16 973 nowych przypadków zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to najwy¿szy dzienny wzrost od pocz¹tku pandemii. Oznacza to równie¿, ¿e ³¹czna liczba infekcji w tym kraju przekroczy³a milion - 1 005 295.

W œrodowym komunikacie hiszpañskie Ministerstwo Zdrowia poda³o te¿, ¿e podczas ostatnich 24 godzin liczba ofiar œmiertelnych koronawirusa wzros³a w tym kraju o 156, do 34 366.

Hiszpania jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zanotowa³ ponad milion zaka¿eñ koronawirusem. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore, najwiêcej przypadków na œwiecie odnotowano dotychczas w USA (8 282 666) Indiach (7 651 107), Brazylii (5 273 954) oraz Rosji (1 438 219). Hiszpania jest na miejscu szóstym.

Rz¹d rozwa¿a zamkniêcie prowincji Navarra, La Rioja i 51 miast. Lockdown dotknie wówczas 7,5 miliona osób. W³adze myœl¹ równie¿ nad wprowadzeniem godziny policyjnej na terenie ca³ego kraju.

Szefowa rz¹du wspólnoty autonomicznej Madrytu Isabel Diaz Ayuso poinformowa³a wczoraj, ¿e wraz z dobiegaj¹cym koñca stanem alarmowym w sto³ecznej aglomeracji lokalne w³adze zamierzaj¹ wprowadziæ nowe obostrzenia sanitarne. Jednym z nich by³aby w³aœnie godzina policyjna w godz. 22:00-6:00.

W kilku wspólnotach autonomicznych Hiszpanii odby³y siê wczoraj protesty pracowników s³u¿by zdrowia, którzy domagaj¹ siê poprawy warunków pracy oraz zwiêkszenia etatów w szpitalach.

W Barcelonie protestowali równie¿ studenci, ¿¹daj¹cy zniesienia restrykcji epidemicznych. Ich zdaniem negatywnie wp³ywaj¹ one na funkcjonowanie uczelni wy¿szych.

Football news:

Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship