Poland

Hipoteki schodzą jak ciepłe bułeczki

Banki

Hipoteki

Fotorzepa, Piotr Wittman

Polacy ruszyli po kredyty mieszkaniowe. Liczba wnioskuj¹cych w lutym by³a najwiêksza co najmniej od 2016 r. a œrednia kwota oczekiwanego finansowania okaza³a siê najwy¿sza w historii.

Indeks popytu na kredyty mieszkaniowe, obliczany przez Biuro Informacji Kredytowej, urós³ w lutym o 17,1 proc. Oznacza to, ¿e w przeliczeniu na dzieñ roboczy banki i SKOK przes³a³y w ubieg³ym miesi¹cu do BIK zapytania o hipoteki na kwotê wiêksz¹ o 17,1 proc. ni¿ rok wczeœniej.

To kolejny bardzo wysoki odczyt po styczniu, gdy popyt urós³ o ponad 18 proc.

W lutym 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowa³o ³¹cznie 47,14 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 42,87 tys. rok wczeœniej – jest to wzrost o 9,9 proc. W porównaniu do stycznia 2021 r., liczba wnioskuj¹cych wzros³a o 25,9 proc., a w stosunku do minimum z kwietnia 2020 r. wzros³a a¿ o 69,5 proc. Liczba wnioskuj¹cych by³a w lutym najwy¿sza od co najmniej piêciu lat. Œrednia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lutym br. wynios³a 311,2 tys. z³ i by³a o 6,6 proc. wy¿sza ni¿ w lutym 2020 r.

- Na wartoœæ indeksu pozytywnie wp³yn¹³ wzrost œredniej kwoty wnioskowanego kredytu, która jest rekordowa w ca³ej historii, przy du¿ej liczbie wnioskodawców. Popyt w ujêciu liczby osób wnioskuj¹cych o kredyt mieszkaniowy odbudowa³ siê, a nawet jest wy¿szy od poziomu sprzed pandemii. Po serii ujemnych odczytów z okresu marzec – sierpieñ 2020 r. oraz listopada 2020 r. mamy ju¿ kolejny wysoki dodatni odczyt w tym roku – mówi prof. Waldemar Rogowski, g³ówny analityk BIK.

- Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wzrost œredniej kwoty wnioskowanego kredytu. Odzwierciedla to obecn¹ sytuacjê na rynku mieszkaniowym, wzrost œredniej ceny PUM-u oraz zakup wiêkszych nieruchomoœci. Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e banki poluzowa³y wymagania odnoœnie wk³adu w³asnego (spadek wymaganego wk³adu), co przek³ada siê na akceptowanie wy¿szej wartoœci wskaŸnika LtV. Jednak z uwagi na pandemiê oraz z jednej strony pocz¹tek trzeciej fali, jak¹ mamy w marcu, a z drugiej strony wzrost liczby osób zaszczepionych powoduj¹, ¿e sytuacja na rynku kredytów hipotecznych bêdzie dynamiczna – trudno wiêc obecnie prognozowaæ, jaki bêdzie popyt na kredyty mieszkaniowe w ca³ym 2021 r. Przy optymistycznym scenariuszu, utrzyma siê dodatni trend popytu na kredyty mieszkaniowe, jednak mo¿e byæ on labilny w poszczególnych miesi¹cach – zaznacza Rogowski.

Silny popyt to efekt splotu kilku czynników. - Po pierwsze wiêkszoœæ banków znowu zaczê³a przyjmowaæ wnioski kredytowe od osób, które maj¹ niski (10-proc.) wk³ad w³asny. Do tego banki znowu przychylniejszym okiem patrz¹ na osoby, które zarabiaj¹ w sposób inny ni¿ z tytu³u umowy o pracê na czas nieokreœlony. A gdyby i tego by³o ma³o, to dane NBP pokazuj¹, ¿e po epidemicznych podwy¿kach mar¿ praktycznie nie ma ju¿ œladu, czyli oprocentowanie kredytów mieszkaniowych jest niskie, tak¿e dziêki rekordowo niskim stopom procentowym. Statystyczny nowy kredyt jest oprocentowany na zaledwie 2,8 proc. – mówi Bartosz Turek, g³ówny analityk HRE Investments.

To wszystko uruchomi³o odk³adany przez wiele miesiêcy popyt. - Chodzi czêsto o osoby, które w 2020 roku musia³y od³o¿yæ swoje aspiracje i marzenia o w³asnym „M". Dziœ, gdy o kredyty jest znowu ³atwiej, wiêcej osób znowu próbuje zad³u¿yæ siê na zakup mieszkania. Jest to potê¿na grupa rodaków, którym w ubieg³y roku hipotek odmówiono. Nie bez znaczenia s¹ te¿ przyzwoite wyniki Polskiej gospodarki, niez³a sytuacja na rynku pracy i du¿e nadzieje na poprawê koniunktury na wiosnê lub co najmniej w drugiej po³owie roku. Przy tym oczywiœcie, aby te nadzieje siê ziœci³y, niezbêdne jest skuteczne wychodzenie z epidemicznych ograniczeñ – dodaje Turek.

- Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e Indeks opisuje jedynie stronê popytow¹ rynku kredytów mieszkaniowych i to tylko w wymiarze wartoœciowym. Wartoœæ akcji kredytowej jest determinowana polityk¹ kredytow¹ banków, która okreœli poziom akceptacji wniosków kredytowych. W ostatnim okresie trzy na cztery osoby wnioskuj¹ce o kredyt mieszkaniowy otrzymuje pozytywn¹ decyzjê o przyznaniu kredytu, co oznacza, ¿e poziom akceptacji wniosków o kredyt mieszkaniowy z poziomu wnioskodawcy wynosi ok. 75 proc. – dodaje prof. Rogowski.

Football news:

Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023