Poland

Heterycy alkoholicy

Klauzula sumienia" to p³yta manifest – prowokacyjna i bezkompromisowa. Wywo³a skrajne emocje, od szacunku po pogardê, w zale¿noœci od pogl¹dów odbiorcy. Na swoim najnowszym albumie Maciej Maleñczuk nie oszczêdza bowiem nikogo. Gorzko opisuje stan polskiego spo³eczeñstwa. „Nowi Polacy, sk¹d wziêli siê tacy? Nagle na tacy coœ dosta³ pod nos i choæ ko³aczy nie ma bez pracy ko³acze Polaczek i zasila trzos. Brzuch swój za darmo nape³nia z³¹ karm¹, pcha siê w kolejce po tani los. Za ca³¹ t¹ egzystencjê marn¹ jak psu ka¿¹ daæ mu g³os. Daj g³os dziewczyno, daj g³os ch³opaku". Od tych s³ów rozpoczyna siê ta p³yta. W kolejnych utworach bywa jeszcze mocniej.

„Szabada", choæ autor zapewnia, i¿ „zbiór jest bzdur to", opowiada o kupczeniu depresj¹, medialnych k³amstwach i sprzedawaniu honoru. „Rycerz Maryi" zwraca uwagê na wybiórcz¹ interpretacjê Starego Testamentu i niebezpieczeñstwo samos¹dów spowodowanych wezwaniami do walki o przestrzeganie biblijnego porz¹dku. W „Artysta – faszysta" Maleñczuk dopuszcza siê ostrego personalnego ataku na pewnego pos³a, zarzucaj¹c mu, i¿ niegdyœ „bredzi³ o systemie w ka¿dym niemal memie, a¿ honorowo da³ komuœ s³owo i uderzy³ g³ow¹ w narodowy ton". „Bum szaka laka", cytuj¹ce „Delicate" z repertuaru Terence Trent D'arby'ego, porusza temat ksenofobii, upodobania do kultury niskich lotów, nietolerancji i hipokryzji. „G³êboko gardzê ka¿dym narkotykiem, jestem heterykiem i alkoholikiem".

Nie sposób nie doceniæ ambitnej, nieoczywistej warstwy muzycznej tego albumu. Molowe, wyszukane akordy o zupe³nie nietypowej harmonii za pierwszym razem mog¹ sprawiæ wra¿en...

Football news:

Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)