Poland

„Herstorie” na Dzień Kobiet znowu można oglądać

4 marca rozpoczê³o siê piêciodniowe œwiêtowanie online tegorocznego dnia kobiet, czyli wspólny projekt Ninateki i Festiwalu HER Docs. Po niespe³na dobie wydarzenie zosta³o zawieszone.

„Wydane przez kierownictwo FINA oœwiadczenie o zawieszeniu wydarzenia z przyczyn formalnych by³o olbrzymim zaskoczeniem zarówno dla nas, jak i koordynatorek wydarzenia w zespole Ninateki. Do dzisiaj nie otrzyma³yœmy ze strony naszego partnera ¿adnego oficjalnego wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji oraz szczegó³ów dot. „przyczyn formalnych”, które doprowadzi³y do zdjêcia wydarzenia z platformy” – napisa³y w oœwiadczeniu przedstawicielki Festiwalu HER Docs.

Sk¹din¹d wiadomo, ¿e decyzja by³a zwi¹zana z emitowaniem dwóch dokumentów: „The Vibrant Village” w re¿. Weroniki Jurkiewicz oraz „Nie masz dystansu” w re¿. Kariny Paciorkowskiej. Autorka tego drugiego wykorzysta³a fragmenty obraŸliwych wypowiedzi pod adresem kobiet przez osoby powszechnie znane w zwi¹zku z pe³nieniem przez nie funkcji publicznych i zawodowych. 

Autorki oœwiadczenia podkreœli³y, ¿e „program wydarzenia by³ niejednokrotnie konsultowany z zespo³em Ninateki oraz zosta³ przez portal zaakceptowany ju¿ na wczesnym etapie pracy nad cyklem”. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ z funkcji szefa FINA odwo³any zosta³ Dariusz Wieromiejczyk, a na jego miejsce powo³any Robert Kaczmarek. Festiwal zosta³ przerwany, ale przy wsparciu festiwalu Piêæ Smaków „Herstorie na Dzieñ Kobiet” mo¿na ogl¹daæ goœcinnie na platformie VOD Piêciu Smaków. S¹ dostêpne dziœ od 18. do pó³nocy 12 marca.

Football news:

Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism