Poland

Handel żąda otwarcia 1 lutego. „W sklepach jest bezpiecznie"

Najwiêksi sprzedawcy odzie¿y, obuwia nie bior¹ pod uwagê ponownego wyd³u¿enia lockdownu.

Przedstawiciele Zwi¹zku Polskich Pracodawców Handlu i Us³ug ¿¹daj¹ by od 1 lutego ponownie ruszy³ w pe³nym wymiarze handel w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Przed³u¿enie lockdownu po 31 stycznia i dalsze uniemo¿liwienie dzia³alnoœci firm funkcjonuj¹cych na terenie centrów handlowych to decyzja, której bran¿a nie bierze pod uwagê.

Czytaj tak¿e: Prawie po³owa Polaków popiera protesty przedsiêbiorców

Pracodawcy przekonani s¹, ¿e mo¿na otworzyæ ich punkty zlokalizowane w centrach handlowych bezpiecznie i z korzyœci¹ dla firm, ich pracowników, partnerów biznesowych i ca³ego ekosystemu biznesowych zale¿noœci, które zachwiane zosta³y poprzez kolejne lockdowny. Handlowcy domagaj¹ siê, by rz¹d stworzy³ warunki do legalnego otwarcia ich sklepów i zak³adaj¹, ¿e obostrzenia zostan¹ zniesione do 31 stycznia 2021 r.

- Uparcie i z pe³nym przekonaniem podkreœlamy, ¿e w naszych sklepach jest bezpiecznie. Zadbaliœmy o najwy¿szy standard zabezpieczeñ antywirusowych i z determinacj¹ dbamy o przestrzeganie zasad re¿imu sanitarnego. Z naszej strony wszystkie warunki niezbêdne do bezpiecznego otwarcia sklepów na terenie centrów handlowych zosta³y spe³nione - podaje organizacja.

Podkreœla, i¿ centra handlowe ca³y czas s¹ faktycznie otwarte, a jedynie arbitralna decyzja zamkniêcia czêœci placówek wprowadzi³a niezrozumia³y podzia³ miêdzy tymi, którzy mog¹ pracowaæ, a tymi, zostali pozbawieni tej mo¿liwoœci, a co za tym idzie œrodków do ¿ycia.

- Wielu naszym cz³onkom odmówiono pañstwowej pomocy ze wzglêdu na „niew³aœciwe PKD", które wyklucza ich z grona objêtych wsparciem tarczy, podczas, gdy to lokalizacja ich sklepów w centrach handlowych sta³a siê powodem zakazu dzia³ania - podaje ZPPHiU. - Otwarcie naszych placówek w centrach handlowych jest absolutnie niezbêdne, byœmy od 1 lutego zaczêli odrabiaæ ubieg³oroczne i tegoroczne straty. Zniesienie zakazów traktujemy jako konsekwencjê dotychczasowych deklaracji rz¹du, dotycz¹cych terminu poluzowania obostrzeñ w handlu. Domagamy siê, by rz¹d w sposób odpowiedzialny potwierdzi³ swoje zapowiedzi i stworzy³ nam warunki do dzia³ania - dodaje. Organizacja podkreœla, i¿ logicznym nastêpstwem umo¿liwienia powrotu do pracy jest zmniejszenie potencjalnych kosztów dla Pañstwa w postaci roszczeñ pomocowych i odszkodowañ na rzecz przedsiêbiorców oraz co tak¿e wydaje siê istotne wp³ywy podatkowe generowane przez sprzeda¿ towarów i us³ug.

Zarz¹d ZPPHiU podkreœla, ¿e decyzja o ograniczeniu restrykcji musi nast¹piæ niezw³ocznie. Ws³uchujemy siê z uwag¹ w g³osy naszych cz³onków. Rozumiemy ich determinacjê. Nie mo¿emy zagwarantowaæ, ¿e powstrzymaj¹ siê od aktów obywatelskiego niepos³uszeñstwa, zw³aszcza maj¹c œwiadomoœæ, ¿e niektórzy z nich zostali ca³kowicie i bez jakiejkolwiek winy czy zaniedbania z ich strony pozbawieni œrodków do ¿ycia. Nasze wielokrotne apele o objêcie ich wsparciem pozosta³y bez odzewu.

Najwy¿szy czas na racjonalne dzia³anie ze strony Rz¹du! Wzywamy do odwagi i zaufania do naszego rozs¹dku!

Zwi¹zek Polskich Pracodawców Handlu i Us³ug zrzesza ponad 150 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 205 tysiêcy pracowników.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17