Poland

Halowe mistrzostwa Europy. Pojedynek na wysokości

Lekkoatletyka

Armand Duplantis

Szwed Armand Duplantis w ubieg³ym roku pobi³ w Toruniu halowy rekord œwiata w skoku o tyczce. W mistrzostwach Europy atrakcj¹ niedzieli bêdzie jego rywalizacja z Francuzem Renaud Lavillenie i Piotrem Liskiem

AFP

Startuje najwa¿niejsza lekkoatletyczna impreza przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Polacy powinni b³yszczeæ, jeœli nie przeszkodzi im koronawirus.

Bia³o-Czerwoni podczas dwóch ostatnich edycji imprezy wygrywali klasyfikacj¹ medalow¹. Justyna Œwiêty-Ersetic (400 m), Adam Kszczot (800 m), Marcin Lewandowski (1500 m), Micha³ Haratyk (pchniêcie kul¹) czy Piotr Lisek (skok o tyczce) – ograniczaj¹c siê tylko do zawodników startuj¹cych w hali – s¹ dziœ nie tylko rozpoznawalnymi markami, ale tak¿e polis¹ na medale.

Liderów atakuj¹ m³odzi. Now¹ per³¹ w sztafecie 4x400 m trenera Aleksandra Matusiñskiego mo¿e zostaæ wci¹¿ niepe³noletnia Kornelia Lesiewicz, Micha³ Rozmys pokona³ podczas mistrzostw Polski Lewandowskiego, a Patryk Dobek wygra³ z Kszczotem. Jednak w Toruniu miejsc na podium bêdziemy oczekiwaæ przede wszystkim od tych, którzy znaj¹ ju¿ smak medali.

Swoboda czeka

Zaczê³o siê Ÿle, bo tu¿ przed mistrzostwami palec u stopy z³ama³ kulomiot Konrad Bukowiecki, a pozytywny wynik testu na koronawirusa mia³a sprinterka Ewa Swoboda. Choroba prawdopodobnie dopad³a j¹ w Spale – ostatnio przebywa³a tam wiêkszoœæ kadrowiczów – a pacjentk¹ „zero" by³a zawodniczka, która przygotowywa³a siê w COS-ie do sezonu letniego.

23-latka z ¯or mia³a broniæ tytu³u mistrzyni Europy z Glasgow. By³a faworytk¹, bo tej zimy szybciej od niej biega³a na kontynencie tylko Brytyjka Dina Asher-Smith, która przygotowuje siê do igrzysk w Tokio i zakoñczy³a ju¿ starty pod dachem. Losy Swobody rozstrzygn¹ siê w czwartek, kiedy dostanie wyniki kolejnego testu.

Kopalni¹ medali mog¹ byæ dla naszej kadry biegi na œrednich dystansach. Kszczot w halowych mistrzostwach Europy zdoby³ ju¿ trzy z³ote medale – wiêcej wœród Polaków maj¹ tylko Henryk Szordykowski i Marian Woronin. – Tej zimy padaj¹ niesamowite wyniki. Nie bêdzie wiêc ³atwo, co nie znaczy, ¿e nie bêdê próbowa³ – mówi polski biegacz.

Lewandowski w Toruniu spróbuje nie tylko obroniæ tytu³ na 1500 m, ale tak¿e zdobyæ medal na dwukrotnie d³u¿szym dystansie. W obu przypadkach oznacza to rywalizacjê z cudownym dzieckiem norweskiej lekkiej atletyki, 20-letnim Jakobem Ingebrigtsenem, który ju¿ dwa lata temu zdoby³ srebro i z³oto.

– Mo¿e jestem coraz starszy, ale te¿ coraz bardziej chcê. Wszystko idzie œwietnie i choæ wiem, ¿e przede mn¹ du¿e wyzwanie, to nie zamierzam siê przejmowaæ tym, co mówi¹ inni. To mnie powinni baæ siê rywale, a nie odwrotnie – mówi Lewandowski, czyli stary lis, który na bie¿ni musi sobie radziæ z watah¹ m³odych wilków.

Wysok¹ formê odzyska³a Joanna JóŸwik (800 m), któr¹ po pi¹tym miejscu na igrzyskach w Rio roz³o¿y³y kontuzje. 30-latce dobrze zrobi³y treningi z Jakubem Ogonowskim. – Jestem szybka oraz dynamiczna, luŸniej mi siê biega i oddycha. Staæ mnie na czasy poni¿ej dwóch minut, a trenujê przecie¿ po to, ¿eby zdobywaæ medale – zapewnia w rozmowie „Rz".

Licencja na latanie

Detronizacja grozi polskiej sztafecie 4x400 m, bo w Toruniu zabraknie Igi Baumgart-Witan, Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej i Anny Kie³basiñskiej. Now¹ nadziej¹ Matusiñskiego jest Lesiewicz, która jeszcze niedawno jako 14-latka kibicowa³a kole¿ankom z trybun Stadionu Olimpijskiego w Londynie. – Jeœli dostanie szansê, na pewno j¹ wykorzysta – przekonuje jej trener Sebastian Papuga.

Polki dwie ostatnie edycje mistrzostw Europy koñczy³y ze z³otymi medalami, a w Glasgow by³y dekorowane podczas bankietu zamykaj¹cego imprezê. Teraz zamach na mistrzynie szykuj¹ Holenderki, które robi¹ b³yskawiczne postêpy pod okiem trenera Laurenta Meuwly'ego. Jego podopieczne Femke Bol i Lieke Klaver s¹ liderkami europejskich list.

– Mamy bardzo mocn¹ grupê treningow¹, wewn¹trz której siê motywujemy. Kocham biegi sztafetowe i myœlê, ¿e w Toruniu bêdziemy naprawdê mocne – zapowiada Bol w rozmowie z „Rz". – Jestem realistk¹, wiêc uwa¿am, ¿e tej zimy na Femke nie bêdzie mocnych. Moim zdaniem w biegu indywidualnym pozostanie niezagro¿ona – przyznaje Justyna Œwiêty-Ersetic.

Szlagierem toruñskiej imprezy bêdzie pojedynek na wysokoœci. Rywalizacja tyczkarzy otworzy ostatni¹, niedzieln¹ sesjê mistrzostw Europy i niewykluczone, ¿e zawodnicy wci¹¿ bêd¹ fruwali pod dachem, kiedy inne konkurencje ju¿ siê zakoñcz¹. Do walki o z³oto stan¹ ludzie z licencj¹ na latanie – Szwed Armand Duplantis oraz Francuz Renaud Lavillenie.

Pierwszy poprzedniej zimy dwa razy bi³ najlepszy wynik w dziejach konkurencji i rozpali³ wyobraŸniê tych, którzy po abdykacji Usaina Bolta wypatruj¹ nowej gwiazdy królowej sportu. Drugi jest starym mistrzem, ale w roku olimpijskim zebra³ siê na ostatni zryw i lata jak za najlepszych lat.

Lavillenie kilka dni temu odda³ swój najlepszy skok (6,06 m) od pobicia rekordu œwiata Siergieja Bubki w 2014 roku, a póŸniej zosta³ pierwszym tyczkarzem, który zaatakowa³ poprzeczkê zawieszon¹ na wysokoœci 6,20 m.

Duplantis jest liderem œwiatowych list (6,10 m) i zapowiada, ¿e gdy ju¿ zapewni sobie wygran¹, to powalczy o poprawienie rekordu globu.

Piotr Lisek nigdy nie skaka³ tak wysoko jak ci dwaj. Mo¿e dlatego, ¿e jako góra miêœni jest na tle rywali jak Guliwer w krainie liliputów. Szwed i Francuz pêdz¹ po rozbiegu niczym sprinterzy (Duplantis przebieg³ kiedyœ 100 m w 10.57, ¿yciówka Lavillenie w sprincie to 11.04), a póŸniej robi¹ z tyczki sprê¿ynê i przelatuj¹ nad poprzeczk¹, jakby dla sportu siê urodzili.

Toruñ odwiedzi dziewiêciu liderów œwiatowych list, a organizatorzy chwal¹ siê, ¿e w zawodach weŸmie udzia³ rekordowa liczba 733 sportowców z 47 krajów. Nie bêdzie Rosjan, bo œwiatowa federacja World Athletics wci¹¿ nie wznowi³a programu ANA, pozwalaj¹cego tamtejszym sportowcom startowaæ w miêdzynarodowych zawodach jako atleci neutralni.

Koronawirus przestraszy³ Norwega Karstena Warholma (400 m), kontuzja zatrzyma³a Serbkê Ivanê Spanoviæ (skok w dal), a spokojne przygotowania do igrzysk wybrali brytyjscy biegacze: Jemma Reekie, Laura Muir i Elliot Giles. Ten ostatni zrezygnowa³, choæ podczas toruñskiego Copernicus Cup osi¹gn¹³ na 800 m drugi wynik w dziejach konkurencji (1:43.63).

Cudowne buty

Giles prawdopodobnie nie mia³by szans na taki wynik, gdyby nie przygotowane przez Nike buty z cienkiego i elastycznego materia³u Pebax. Specjalista od biomechaniki Geoff Burns wyjaœnia, ¿e mog¹ daæ one 1–1,5 proc. przewagi. To ró¿nica, która w finale wielkiej imprezy dzieli pierwsze i ostatnie miejsce.

Wyœcig technologiczny najpierw odmieni³ biegi uliczne, a teraz mo¿e przynieœæ poprawê wyników w hali i na stadionie. Nie brakuje g³osów, ¿e to rewolucja na miarê wynalezienia tartanu. Dziennikarze „L'Equipe" policzyli, ¿e tej zimy na dystansach od 400 do 3000 m pad³o osiem wyników, które nale¿¹ do piêciu najlepszych w dziejach konkurencji.

Ten, kto nie ma cudownych butów, biega dziœ w innej lidze. Nie wiadomo, jak obuwnicza rewolucja wp³ynie na starty Polaków, ale powodów do obaw raczej nie ma, bo w³aœciwie wszyscy kadrowicze chwal¹ siê kontraktami z liderami rynku, a twarzami Nike s¹ miêdzy innymi JóŸwik oraz Kszczot.

Bran¿owy serwis „Athletics Weekly" wró¿y naszej kadrze w Toruniu a¿ 12 miejsc na podium, czyli medalowe ¿niwa. Sukcesem nie mo¿emy siê jednak zach³ysn¹æ, bo halowe mistrzostwa Europy to tylko przystanek w drodze do celu, jakim s¹ igrzyska, gdzie o medale bêdzie znacznie trudniej.

Terminarz fina³ów – polskie atrakcje

Pi¹tek
20.35: pchniêcie kul¹ (M – M. Haratyk)
21.35: 1500 m (M – M. Lewandowski)

Sobota
20.25: 400 m (K – J. Œwiêty-Ersetic)
20.58: 60 m (M – R. Olszewski)

Niedziela
17.05: skok o tyczce (M – P. Lisek)
17.52: 3000 m (M – M. Lewandowski)
18.13: 800 m (K – J. JóŸwik, A. Cichocka)
18.25: 800 m (M – A. Kszczot)
18.46: 60 m (K)
18.57: 4x400 m (K)
19.10: 4x400 m (M)

Transmisje w TVP 2 i TVP Sport

Football news:

Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out