Poland

Hakerzy-szantażyści filantropami. Ruszyło ich sumienie?

Operatorzy nielegalnego oprogramowania ransomware DarkSide (szyfruj¹cego komputery i wymuszaj¹cego okup) przekazali czêœæ pieniêdzy pochodz¹cych z dzia³alnoœci przestêpczej dwóm organizacjom non-profit – Children International oraz The Water Project.

Zebrane z „haraczy” zosta³y przetransferowane na konta instytucji charytatywnych za poœrednictwem platformy The Giving Block, która pozwala organizacjom non-profit na przyjmowanie darowizn w kryptowalutach.

DarkSide podarowa³ ka¿dej z instytucji po 88 bitcoinów (równowartoœæ 10 tys. dolarów). Grupa hakerska oznajmi³a, i¿ „bez wzglêdu na to jak z³a wydaje siê jej praca, cieszy siê, ¿e pomaga zmieniæ czyjeœ ¿ycie”. DarkSide zapowiedzia³o ju¿, ¿e planuje kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹. Ale wsparcie od przestêpców nie spodoba³o siê wcale przedstawicielom Children International. Ci poinformowali, ¿e nie przyjm¹ pieniêdzy.

Grupa DarkSide jest now¹ grup¹ przestêpcz¹, która dzia³a raptem od sierpnia br. Wed³ug dziennikarzy serwisu BleepingComputer, którzy mieli okazjê rozmawiaæ z pierwszymi ofiarami ataków, wysokoœæ haraczu pobieranych przez napastników wynosi od 200 tys. do 2 mln dol. Eksperci twierdz¹, ¿e istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ cz³onkowie DarkSide maj¹ powi¹zania z REvil – jak do tej pory najwiêkszym i najgroŸniejszym operatorem ransomware. Obie grupy ³¹czy podobieñstwo u¿ywanych kodów oraz unikanie ataków na kraje nale¿¹ce do Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw.

To pierwszy przypadek, gdy hakerzy wcielaj¹ siê w rolê Robin Hooda i przeznaczaj¹ czêœæ œrodków pochodz¹cych z pobieranych haraczy na cele charytatywne. – Jednak tak naprawdê mamy do czynienia z groŸn¹ grup¹ przestêpcz¹. Dlatego nale¿y pochwaliæ decyzjê podjêt¹ przez Children International – podkreœla Mariusz Politowicz z firmy Marken.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021