Poland

Hakerzy dobrali się do Embraera. Wykradli ważne dane

Brazylijski koncern lotniczy Embraer pad³ ofiar¹ hakerów — przyzna³a firma w komunikacie. Cyberprzestêpcy w³amali siê do systemu 25 listopada — napisa³ brazylijski dziennik „O Globo”.

Jak informuj¹ Brazylijczycy, hakerzy nie byli jednak w stanie wyrz¹dziæ wiêkszych szkód, poniewa¿ w³amali siê jedynie do jednego systemu, który szybko zosta³ wy³¹czony z operacji. Ale i tak uzyskali dostêp do danych dotycz¹cych dzia³alnoœci tej firmy. Jak informuje firma informatycy Embraera szybko byli w stanie zablokowaæ wszystkie inne wra¿liwe dane, mimo tego dzia³alnoœæ firmy zosta³a na krótko zak³ócona.

Embraer, tak jak i inni producenci samolotów na œwiecie, prze¿ywa bardzo trudny okres. Dla Brazylijczyków w czasie pandemii COVID-19 dodatkowym ciosem by³a rezygnacja Boeinga, który planowa³ po³¹czenie produkcji samolotów pasa¿erskich firm. Wartoœæ tej transakcji by³a szacowana na 4,2 mld dol. W ten sposób Boeing chcia³ mieæ dostêp do technologii produkcji mniejszych samolotów.

Ale Amerykanie, którzy borykali siê z dwoma kryzysami – pandemi¹ oraz uziemieniem Boeingów 737 MAX, w których przez wiele miesiêcy nie byli w stanie naprawiæ oprogramowania. Ostatecznie w koñcu kwietnia Boeing zrezygnowa³ z tej transakcji, a Embraer poszed³ w³asn¹ drog¹ koncentruj¹c siê miêdzy innymi na produkcji ma³ych odrzutowców korporacyjnych. Przyk³adem jest wspólny projekt z niemieckich producentem luksusowych samochodów – Porsche.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years