Poland

Hajdarowicz: W mediach najważniejsi są ludzie

Media i internet

Grzegorz Hajdarowicz, przewodnicz¹cy rady nadzorczej Gremi Media SA i Mihaly Hardy, szef redakcji informacyjnej wêgierskiego Klubradio podczas konferencji MEDIA for FREEDOM Summit

fot. MEDIA for FREEDOM Summit

- Polski rz¹d próbuje kontrolowaæ media na kilka sposobów – mówi³ w trakcie konferencji MEDIA for FREEDOM Summit Grzegorz Hajdarowicz, przewodnicz¹cy rady nadzorczej Gremi Media SA. W dyskusji panelowej w trakcie tej konferencji moderowanej przez Bartosza Wêglarczyka, redaktora naczelnego Onet.pl bra³ te¿ udzia³ Mihaly Hardy, szef redakcji informacyjnej radia wêgierskiego Klubradio, które zniknê³o z anteny na Wêgrzech ze wzglêdu na wygaœniêcie licencji.

- Jeden ze sposobów kontroli mediów to kontrola nad mediami publicznymi, ta kontrola jest bardzo œcis³a. Drugi rodzaj kontroli to przejmowanie niezale¿nych mediów, jak to sta³o siê z wydawnictwem Polska Press i przejêciem przez Orlen. Trzeci sposób to tworzenie w³asnych oligarchów i przejmowanie mediów poprzez nich. Problem w tym, ¿e Polska nie ma przyjaznych rz¹dowi oligarchów, jak na Wêgrzech czy w Rosji. Wiêkszoœæ biznesmenów nie sprzyja rz¹dowi lub nie jest zainteresowana polityk¹. Wiêc znaleziono jednego cz³owieka, jednego z najbogatszych ludzi w kraju, który biznesowo zale¿y od rz¹du. Chcia³ kupiæ Radio ZET, ale to mu siê nie uda³o. I pod koniec 2020 r. zaatakowa³ spó³kê-matkê Gremi Media SA – mówi³ Hajdarowicz. – Ujawniliœmy tê sprawê, ale niektóre nasze zasoby s¹ nadal zamro¿one. W tej sprawie pojawi³o siê przeciwko nam wiele fake newsów – doda³.

- Jestem przedsiêbiorc¹ od 30 lat. By³em aktywny w walce z komunizmem w latach 80-tych. PóŸniej wybra³em dzia³alnoœæ biznesow¹, wierzê mocno w wolny rynek. Moja grupa holdingowa jest w Luksemburgu, zainwestowa³em te¿ w projekty biznesowe w Ameryce Po³udniowej. Z biznesowego punktu widzenia jestem bezpieczny. Ale pamiêtajmy, ¿e media to nie tylko firmy. Najwa¿niejsi s¹ ludzie. Wyobra¿am sobie, pod jak wielk¹ presj¹ s¹ i jaki stres odczuwaj¹ ludzie w Gremi. Nie ze wszystkimi moimi ludŸmi [w Gremi - red.] mia³em okazjê porozmawiaæ – podkreœli³ Hajdarowicz.

Mihaly Hardy przestrzega³, ¿e Polacy powinni bardzo uwa¿nie œledziæ, co wokó³ mediów dzieje siê na Wêgrzech. - Na pewno jest wymiana informacji w tej sprawie miedzy Viktorem Orbanem a Jaros³awem Kaczyñskim. Wêgry s¹ 10 lat do przodu – mówi³.

-  Nasze radio przez ostatnie 10 lat by³o w 90 proc. finansowane z crowdsourcingu. Naszej publicznoœci podoba siê to, co nadajemy. To ludzie nas finansuj¹. Mam nadziejê, ¿e ten trend bêdzie siê utrzymywa³, gdy nadajemy tylko w internecie - mówi³ Mihaly Hardy opisuj¹c sytuacjê Klubradio. - W ten sposób nie zale¿ymy od rynku reklam na Wêgrzech, który nie jest ani fair, ani w ogóle rynkiem - doda³.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation