Poland

H&M wstrzymuje zamówienia w fabrykach w Birmie

Drugi na œwiecie detalista odzie¿owy oœwiadczy³ w poniedzia³ek, ¿e wstrzymuje zamówienia u swoich dostawców z Mjanmy.

Szwedzki koncern H&M oœwiadczy³, ¿e u¿ywanie si³y przeciwko demonstrantom w Mjanmie (i zwi¹zanymi z tym ofiarami œmiertelnymi) by³o „szokuj¹ce” i w zwi¹zku z tym wstrzyma³ zamówienia u dostawców z tego kraju. Policja i wojsko w Mjanmie zabi³y ju¿ ponad 50 osób spoœród demonstrantów protestuj¹cych przeciwko przeprowadzonemu 1 lutego zamachowi stanu. Koncern ma oko³o 45 bezpoœrednich dostawców w Mjanmie i wspó³pracuje z firmami w tym kraju od siedmiu lat.

- Jakkolwiek powstrzymujemy siê od podejmowania jakichkolwiek natychmiastowych dzia³añ dotycz¹cych naszej d³ugoterminowej obecnoœci w tym kraju, to w tym momencie wstrzymaliœmy sk³adanie nowych zamówieñ u naszych dostawców – stwierdzi³ w cytowanym przez Reuters stanowisku Serkan Tanka, Country Manager dla Mjanmy.

H&M twierdzi, ¿e wstrzymanie zamówieñ wynika przede wszystkim z „praktycznych trudnoœci i nieprzewidywalnej sytuacji”, ale Tanka nie ukrywa, ¿e koncern jest te¿ bardzo zaniepokojony sytuacj¹ w Birmie i prowadzi rozmowy w tej sprawie z agencjami ONZ, ekspertami ds. praw cz³owieka, zwi¹zkami zawodowymi czy innymi firmami obecnymi w tym kraju.

- Te konsultacje pomog¹ nam w podjêciu przysz³ych decyzji dotycz¹cych tego, w jaki sposób, jako firma, mo¿emy najlepiej siê przyczyniæ do pozytywnego rozwoju zgodnie z wol¹ mieszkañców Mjanmy – stwierdzi³ Serkan Tanka.

Przemys³ odzie¿owy w Birmie rozwija³ siê dynamicznie przez ostatnich siedem lat, od momentu rozpoczêcia demokratyzacji kraju. Jest mniejszy ni¿ w Bangladeszu czy Tajlandii, ale z danych Myanmar Garment Manufacturers Association wynika, ¿e w 2020 oko³o 600 fabryk zapewnia³o blisko 450 000 miejsc pracy.

Od momentu przeprowadzenia puczu eksperci przestrzegali, ¿e mo¿e siê to negatywnie odbiæ na przemyœle odzie¿owym, który ju¿ zosta³ mocno dotkniêty przez skutki pandemii.

- Przewrót w Mjanmie jest mocno niepokoj¹cy – mówi³ na pocz¹tku lutego serwisowi Nikkei Asia wiceprezes American Apparel&Footwear Association Nate Herman.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored