Poland

Gwinea Równikowa: 20 ofiar i setki rannych w serii eksplozji

YouTube

Seria potê¿nych eksplozji w Bacie, najwiêkszym mieœcie Gwinei Równikowej, spowodowa³a obra¿enia setek osób - informuje Ministerstwo Zdrowia tego kraju.

Nagrania z miejsc eksplozji ukazuj¹ powa¿ne zniszczenia, du¿a czêœæ 300-tys. miasta zosta³a niemal zrównana z ziemi¹.

Wed³ug jeszcze niepotwierdzonych informacji dosz³o do ataku na koszary wojskowe.

Media mówi¹ o zdetonowaniu co najmniej czterech ³adunków wybuchowych.

Na du¿ym obszarze dosz³o awarii zasilania, nie dzia³a internet.

Pañstwowa telewizja informuje o ofiarach œmiertelnych, ale nie ma jeszcze oficjalnych komunikatów.

Ranni transportowani s¹ do szpitali, które ju¿ w tej chwili s¹ przepe³nione. Istnieje obawa, ¿e wielu rannych zosta³o przysypanych gruzem zwalonych domów.

W³adze kieruj¹ apele do pracowników s³u¿by zdrowia, by jak najszybciej zg³osili siê w szpitalach.

Gwinea Równikowa, pañstwo w zachodniej Afryce, do chwili odzyskania niepodleg³oœci w 1968 roku by³o hiszpañsk¹ koloni¹.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third