Poland

Gwiazdy błyszczą na sztandarze w wielu kolorach

Lady Gaga

AFP

Inauguracji towarzyszy³ koncert „Celebrating America", prowadzony przez Toma Hanksa. Hymn zaœpiewa³a Lady Gaga.

Walcz¹c o drug¹ kadencjê, Donald Trump zapowiada³, ¿e zostanie rozpoczêta bez udzia³u gwiazd pop. Myœla³, ¿e szydzi z artystów, wspieraj¹cych tradycyjnie demokratów, a okaza³o siê, ¿e jak szekspirowski Makbet nieœwiadomie prorokowa³ w³asn¹ klêskê. Bo przecie¿ mówi³o siê, ¿e za kadencji Trumpa w Ameryce nie by³o wiêkszej gwiazdy pop ni¿ on sam.

Biden i Harris wracaj¹ do tradycji Baracka Obamy. Zaproszeni przez niego artyœci pomogli zgromadziæ w 2009 r. 400 tys. s³uchaczy.

W warunkach pandemii do poprowadzenia g³ównej gali zaproszono Toma Hanksa. Przez jego kreacje w filmach „Forrest Gump", „Filadelfia", „Szeregowiec Ryan" i „Apollo 13" Amerykanie rozmawiali o swojej historii. Ale Hanks to tak¿e potomek prezydenta Abrahama Lincolna.

Rolê wykonania amerykañskiego hymnu powierzono Lady Gadze. Œpiewa³a „Star Spangled Banner" na Super Bowl 2016. Ale towarzyszy³a te¿ Bidenowi z recitalami, gdy w finale kampanii walczy³ o odzyskanie dla demokratów Pensylwanii (czo³owy „swing state"). Gaga ma za sob¹ etap „gwiazdy nastolatek", do czego przyczyni³ siê sukces nowej wersji filmu „Narodziny gwiazdy". We wczeœniejszej gra³a Barbra Streisand.

W programie znalaz³ siê Bruce Springsteen. Uczestniczy³ w konwencji demokratów i u¿yczy³ piosenki „The Rising" do promocyjnego filmu. Z kolei Jon Bon Jovi nagra³ antytrumpowsk¹ p³ytê „This House Is Not For Sale". Na ok³adce jest dom nad przepaœci¹.

Wœród gwiazd by³y te¿ aktorka Kerry Washington, znana z antyrasistowskich filmów „Django" i „Syn Ameryki", oraz Eva Longoria i Demi Lovato, obie o meksykañskich korzeniach. Zaœpiewali Foo Fighters, którego lider Dave Grohl bêbni³ w Nirvanie, Justin Timberlake i Ant Clemens, ceniony za nagrania gospel („Jesus Is Born") i R'n'B.

Galê uœwietni³ zestaw 46 wymownych hitów w portalu Soundcloud. Kolekcja ma integrowaæ podzielony naród. To m.in. „Now Or Never" Kendricka Lamara, „Pick Up the Pieces" Average White Band, „Free" Sault, „Lovely Day" Billa Withersa, „We the People" The Staple Singers, „Got to Give It Up" Marvina Gaye'a. Dedykacjê dla prezydenta otrzyma³ hit „We Take Care of Our Own" Springsteena, zaœ dla Kamali Harris – „Work That" Mary J. Blige.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7