Poland

Gwatemala: Wojsko zatrzymuje karawanę imigrantów

Setki imigrantów zosta³y usuniête przez wojsko z drogi w pobli¿u wioski Vado Hondo w Gwatemali, ok. 56 km od przejœæ granic kraju z Hondurasem i Salwadorem - podaje Reuters.

Imigranci wchodzili w sk³ad tzw. karawany imigrantów zmierzaj¹cej do USA. W³adze Gwatemali zakaza³y imigrantom dalszego marszu.

Czêœæ osób wchodz¹cych w sk³ad karawany spêdzi³o noc z niedzieli na poniedzia³ek na drodze w pobli¿u Vado Hondo. Jednak w poniedzia³ek ¿o³nierze - uzbrojeni w pa³ki i plastikowe tarcze usunêli imigrantów z drogi.

Nastêpnie imigranci - pod nadzorem ¿o³nierzy - zostali umieszczeni w autobusach, które zabior¹ ich na przejœcie graniczne miêdzy Gwatemal¹ a Hondurasem.

Zdaniem w³adz Gwatemali ³¹cznie w sk³ad karawany imigrantów zmierzaj¹cej do USA wchodzi ok. 8 tysiêcy osób. Karawana wyruszy³a w ubieg³ym tygodniu z Hondurasu.

Andres Gomez, Gwatemalczyk, który równie¿ próbowa³ dostaæ siê do USA, zarzuca gwatemalskim ¿o³nierzom, ¿e ci bili wchodz¹ce w sk³ad karawany kobiety. - To nie jest wojna. To karawana z kobietami i dzieæmi - mówi³ cytowany przez Reutersa.

Ruben Tellez, rzecznik gwatemalskiej armii broni³ u¿ycia si³y przez wojsko opisuj¹c je jako "minimalne i proporcjonalne".

W poniedzia³ek gwatemalska agencja imigracyjna poinformowa³a, ¿e ok. 1 800 imigrantów z Hondurasu odes³ano od czwartku do ojczyzny. W tym samym czasie do Salwadoru odes³ano ok. 100 obywateli tego kraju.

Niemal 20 proc. osób id¹cych w karawanie towarzysz¹ osoby nieletnie - podaj¹ w³adze Gwatemali.

Stra¿ graniczna Hondurasu, odpowiadaj¹c na zarzuty w³adz Gwatemali, ¿e nie zatrzyma³a karawany odpowiada, ¿e ok. 800 funkcjonariuszy próbowa³o powstrzymaæ imigrantów na granicy, ale ci - jak przekonuje Julian Hernandez, komendant stra¿y granicznej Hondurasu - zdo³ali przedostaæ siê, a niektórzy mieli u¿ywaæ dzieci jako "¿ywych tarcz".

- Nie staliœmy z za³o¿onymi rêkami - zapewni³ Hernandez.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17