Poland

Grzejemy na potęgę. Rekordowy popyt na gaz i prąd

Adobe Stock

Najpierw o najwy¿szym w historii zapotrzebowaniu na energiê elektryczn¹ poinformowa³y Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nied³ugo potem pad³ rekord zu¿ycia gazu. Wszystko przez falê mrozów, która przechodzi przez Polskê.

Wed³ug wstêpnych danych minionej doby gazowej (18/19 stycznia 2021 r.) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dostarczy³o ok. 81 mln m szeœc. (911 GWh) gazu ziemnego, co stanowi historyczny rekord dobowych dostaw b³êkitnego paliwa. Jak t³umaczy gazowy gigant, zwiêkszony popyt na ten surowiec wynika ze znacznego spadku temperatur w Polsce, który spowodowa³ wzrost zapotrzebowania na ogrzewanie wœród odbiorców indywidualnych. Ponadto na wysokim poziomie pozostaje tak¿e zu¿ycie gazu przez odbiorców przemys³owych.

Poprzedni rekord PGNiG zanotowa³ zim¹ 2018 r. Najwy¿sze dobowe zu¿ycie gazu ziemnego przez odbiorców grupy wynios³o wówczas ok. 78,8 mln m szeœc. (882 GWh).

Adobe Stock

Spó³ka zapewnia, ¿e jako najwiêkszy gracz na polskim rynku gazu jest dobrze przygotowana do obecnej sytuacji. – Dziêki zapasom gazu utworzonym przez spó³kê w podziemnych magazynach w Polsce i za granic¹, jak równie¿ dziêki rozwijanej wci¹¿ dywersyfikacji dostaw oraz rezerwacji mocy w gazoci¹gach krajowych i transgranicznych, mo¿emy elastycznie reagowaæ na zmieniaj¹ce siê potrzeby klientów – przekonuje Pawe³ Majewski, prezes PGNiG. Zapowiada jednoczeœnie dalsze dzia³ania dywersyfikacyjne oraz inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej w Polsce.

Obecnie potrzeby PGNiG pokrywane s¹ dostawami gazu ziemnego pochodz¹cego z wydobycia krajowego, z importu realizowanego z kierunków: wschodniego (Rosja), zachodniego (Niemcy) i po³udniowego (Czechy), dostawami LNG (m.in. Katar i USA), a tak¿e z zapasów z podziemnych magazynów gazu w Polsce i na Ukrainie.

Adobe Stock

W poniedzia³ek 18 stycznia pad³ te¿ rekord zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Polsce. Najwy¿sze historycznie zapotrzebowanie na moc w krajowej sieci odnotowano o godz. 10.45 i wynios³o ono 27,38 GW. Polskie Sieci Elektroenergetyczne t³umacz¹, ¿e na tak wysokie zu¿ycie energii wp³ynê³a przede wszystkim niska temperatura powietrza, przekraczaj¹ca w niektórych obszarach kraju minus 20 st. C. Bardzo wysoki popyt utrzymywa³ siê przez znaczn¹ czêœæ dnia, przekraczaj¹c poziom 27 GW w niemal ca³ym okresie tzw. szczytu porannego. Poprzedni rekord pad³ 10 grudnia 2020 r. i wynosi³ 26,8 GW.

W zdecydowanej wiêkszoœci zapotrzebowanie na pr¹d zosta³o zbilansowane dziêki produkcji energii ze Ÿróde³ krajowych, a operator dysponowa³ odpowiedni¹ rezerw¹ mocy. W momencie rekordu zu¿ycia planowe saldo wymiany transgranicznej wynios³o ok. 834 MW, mieliœmy wiêc przewagê importu energii do Polski nad eksportem. Produkcja krajowych Ÿróde³ fotowoltaicznych osi¹gnê³a w szczytowym momencie ok. 700 MW, z kolei produkcja farm wiatrowych oscylowa³a wokó³ 300 – 450 MW.

– Pomimo wysokiego zapotrzebowania, system ca³y czas pracowa³ stabilnie. Na najbli¿sze dni zapowiadane s¹ nieco wy¿sze temperatury ni¿ 18 stycznia, niemniej zapotrzebowanie bêdzie nadal utrzymywaæ siê na bardzo wysokim poziomie – poinformowa³y s³u¿by prasowe PSE.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before