Poland

Gruzja. Napastnik opuścił bank. Dalej ma zakładników

Przestêpczoœæ

AFP

Ok. godz. 22.00 miejscowego czasu (20.00 w Polsce) napastnik, który napad³ na bank w mieœcie Zugdidi na zachodzie Gruzji i przetrzymywa³ 19 zak³adników, opuœci³ teren placówki radiowozem, wraz z trzema lub czterema zak³adnikami. Policja uwolni³a pozosta³e przetrzymywane osoby.

Mê¿czyzna, wed³ug relacji miejscowych mediów uzbrojony w broñ paln¹ i granaty, w³ama³ siê do budynku Banku Gruzji w mieœcie Zugdidi w zachodniej Gruzji po po³udniu. Wzi¹³ jako zak³adników 19 osób, zarówno pracowników banku, jak i klientów.

Funkcjonariusze policji otoczyli teren. Napastnik domaga³ siê 500 tys. dolarów.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Gruzji poinformowa³o, ¿e wszczê³o dochodzenie na podstawie artyku³ów gruziñskiego Kodeksu karnego, dotycz¹cych wziêcia zak³adników, rozboju i nielegalnego przewo¿enia amunicji.

Bank Gruzji wyda³ komunikat, w którym stwierdzi³, ¿e „w pe³ni koordynuje” dzia³ania z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych, postêpuj¹c zgodnie z jego instrukcjami.

Football news:

Maradona's son said goodbye to his father: You will never die, because I will love you until my last breath
Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay