Poland

Grudniowy szał zakupów. Mimo lockdownu sklepy zarobiły

Handel

Zakupy

Adobe Stock

W grudniu, gdy przez wiêksz¹ czêœæ miesi¹ca otwarte by³y sklepy w galeriach handlowych, sprzeda¿ detaliczna by³a o niemal 20 proc. wiêksza ni¿ w listopadzie. W porównaniu do grudnia 2019 r. sprzeda¿ zmala³a tylko minimalnie, choæ tegoroczne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y obchodzone znacznie skromniej.

Jak poda³ w pi¹tek GUS, sprzeda¿ detaliczna w ujêciu realnym (czyli w cenach sta³ych) zmala³a w grudniu o 0,8 proc. rok do roku, po zni¿ce o 5,3 proc. w listopadzie i 2,3 proc. w paŸdzierniku. By³ to wiêc dla sektora handlowego najlepszy miesi¹c od pocz¹tku drugiej fali epidemii COVID-19 i zwi¹zanych z ni¹ ograniczeñ aktywnoœci ekonomicznej.

Ankietowani przez „Rzeczpospolit¹” ekonomiœci spodziewali siê, ¿e grudniowe wyniki sprzeda¿y detalicznej bêd¹ lepsze od listopadowych. Przez kilka tygodni przed œwiêtami sklepy w galeriach handlowych mog³y dzia³aæ bez przeszkód, a rz¹d wprowadzi³ dodatkowe niedziele handlowe. Czêœæ analityków ocenia³a nawet, ¿e w grudniu sprzeda¿ detaliczna mog³a wzrosn¹æ. Przeciêtnie jednak szacowali, ¿e jej spadek wyhamowa³ do 2,3 proc. rok do roku.

Otwarcie sklepów w galeriach handlowych prze³o¿y³o siê na mniejsz¹ sk³onnoœæ Polaków do zakupów w internecie. Jak podaje GUS, wartoœæ sprzeda¿y przez internet (w cenach bie¿¹cych) by³a w grudniu o ponad 4 proc. mniejsza ni¿ w listopadzie, a jej udzia³ w ca³kowitej wartoœci sprzeda¿y detalicznej zmala³ do 9,1 proc. z 11,4 proc. miesi¹c wczeœniej.

Obowi¹zuj¹ce w grudniu antydepidemiczne ograniczenia i zalecenia, m.in. dotycz¹ce liczby osób spêdzaj¹cych wspólnie œwiêta, poskutkowa³y mniejsz¹ mobilnoœci¹ Polaków. To prze³o¿y³o siê na spadek sprzeda¿y paliw (w cenach sta³ych) o 10,3 proc. rok do roku, po zni¿ce o 14,7 proc. w listopadzie.

WyraŸnie odbi³a siê sprzeda¿ mebli, sprzêtu RTV i AGD. Podczas gdy w listopadzie wydatki na tego rodzaju dobra trwa³ego u¿ytku by³y realnie o 0,6 proc. mniejsze ni¿ przed rokiem, to w grudniu by³y o 3,5 proc. wiêksze.

Wyniki sprzeda¿y detalicznej obejmuj¹ tylko sklepy zatrudniaj¹ce co najmniej 10 osób. Szeroko rozumiane wydatki konsumpcyjne, z uwzglêdnieniem mniejszych sklepów i punktów us³ugowych, prawdopodobnie zanotowa³y nieco g³êbszy spadek.

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned