Poland

Groźny rywal Tesli i Apple. Elektryczne auta obok smartfonów

Firmy Fisker i produkuj¹cy dla Apple`a iPhony Foxconn podpisa³y porozumienie dotycz¹ce wspólnego opracowania i sprzeda¿y samochodu elektrycznego. Samochód powstanie pod mark¹ Fisker.

Tajwañski producent elektroniki Hon Hai Precision Industry, czyli Foxconn, ma produkowaæ 250 tys. pojazdów Fisker rocznie. Samochody maj¹ trafiæ do klientów na ca³ym œwiecie, w tym w Ameryce Pó³nocnej, Europie, Chinach i Indiach. Przewidywany pocz¹tek produkcji to czwarty kwarta³ 2023 roku.

Spó³ki og³osi³y porozumienie i nie ujawni³y ¿adnych warunków finansowych potencjalnej transakcji. Nie wiadomo te¿, ile taki pojazd mia³by kosztowaæ.

Samochód produkowany przez Foxconn ma byæ drugim pojazdem wprowadzanym na rynek przez Fisker, kalifornijskiego producenta samochodów elektrycznych. Pierwszy ma byæ elektryczny SUV-a Ocean, którego premierê zapowiedziano na czwarty kwarta³ 2022 roku. Jego produkcj¹ ma siê zaj¹æ kanadyjska firma Magna, zajmuj¹ca siê produkcj¹ kontraktow¹ samochodów.

Bloomberg

Foxconn, g³ówny producent iPhone’ów firmy Apple, zwiêkszy³ swoje zainteresowanie pojazdami elektrycznymi w ci¹gu ostatniego roku, zawieraj¹c umowy z chiñskim producentem samochodów elektrycznych Byton i producentami samochodów Zhejiang Geely Holding Group oraz firm¹-córk¹ Fiat Chrysler – Stellantis NV.

Samochód Fiskera bêdzie prawdopodobnie du¿ym SUV-em podobnym z kszta³tu do coupé produkowanego przez wielu luksusowych producentów samochodów, m.in. takich jak BMW czy Mercedes-Benz. Nie s¹ znane ¿adne szczegó³y samochodu poza szkicem opublikowanym przez telewizjê CNN.

„Wspó³praca miêdzy naszymi firmami oznacza, ¿e wyprodukowanie kolejnego pojazdu Fisker zajmie tylko 24 miesi¹ce – od badañ i rozwoju po produkcjê, skracaj¹c o po³owê tradycyjny czas potrzebny na wprowadzenie nowego pojazdu na rynek” – powiedzia³ Young-way Liu, prezes Foxconn Technology Group. Young-way Liu pochwali³ doœwiadczenie Fiskera w zakresie silników elektrycznych, modu³ów steruj¹cych i akumulatorów.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup