Poland

Grosicki: Zostaję w WBA, walczę o pierwszy skład

Skrzyd³owy reprezentacji Polski, Kamil Grosicki og³osi³, ¿e do koñca sezonu pozostanie pi³karzem WBA. Jego umowa z klubem Premier League koñczy siê 30 czerwca 2021 roku - czytamy w Onecie.

"Zostajê w WBA i walczê o pierwszy sk³ad oraz grê w Premier League i grê w reprezentacji Polski" - napisa³ Grosicki na Twitterze ucinaj¹c spekulacje na temat swojej przysz³oœci.

Wczeœniej spekulowano, ¿e Grosicki móg³by wróciæ do Polski - jego sprowadzeniem mia³a byæ zainteresowana Legia Warszawa. Przeszkod¹ mia³y byæ jednak wysokie wymagania finansowe pi³karza.

Onet podkreœla, ¿e WBA - w którym Grosicki nie ma miejsca w podstawowym sk³adzie, a ostatnio nawet na ³awce rezerwowych - by³o sk³onne zrezygnowaæ z odstêpnego za Grosickiego, ale Legii nie by³o staæ na p³acenie pi³karzowi kwoty podobnej, jaka trafia do niego na podstawie kontraktu z klubem z Premier League (Grosicki ma zarabiaæ tygodniowo ok. 40 tysiêcy funtów).

Po objêciu sterów WBA przez Sama Allardyce'a Grosicki zagra³ w dwóch meczach Premier League, w jednym zaliczy³ asystê, ale potem znów trafi³ na trybuny.

Football news:

Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw
Member of the UEFA Executive Committee on Real Madrid, City and Chelsea in the Champions League semi-final: They should be suspended. I expect this to happen on Friday
Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse