Poland

Grodzki w orędziu: Wzywamy rząd do opamiętania

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jesteœmy w punkcie zwrotnym naszej historii. Polski rz¹d chce zawetowaæ nowy bud¿et Unii Europejskiej, a tym samym Fundusz Odbudowy Gospodarki po pandemii koronawirusa - powiedzia³ w orêdziu marsza³ek Senatu Tomasz Grodzki.

Grodzki stwierdzi³, ¿e rz¹d nie chce powi¹zania bud¿etu z przestrzeganiem praworz¹dnoœci i dlatego odbierze Polakom nale¿ne im pieni¹dze, tak potrzebne szczególnie w czasie pandemii koronawirusa.

Weto, mówi³ marsza³ek, odbierze pieni¹dze rolnikom, samorz¹dom, medykom i przedsiêbiorcom, i ugodzi w  interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski.

- Poœwiêcanie ich na o³tarzu doraŸnych rozgrywek koalicji rz¹dz¹cej jest sprzeczne z dobrem naszego kraju - mówi³ Grodzki.

Czytaj tak¿e:

Morawiecki i Orban: Polska i Wêgry dzia³aj¹ dla dobra UE

- Przecie¿ to proste – wystarczy byæ praworz¹dnym: przestrzegaæ Konstytucji, trójpodzia³u w³adzy, niezale¿noœci s¹downictwa, poszanowania praw cz³owieka i godnoœci ludzkiej - mówi³ marsza³ek. - Rozumiej¹ to wszystkie kraje UE, poza dwoma, które lekcewa¿¹ praworz¹dnoœæ i regu³y demokratyczne. Fundamentalne wartoœci s¹ im obce. To bardzo niebezpieczne.

Grodzki przypomnia³, ¿e to Polacy w referendum zdecydowali o przyst¹pieniu do UE i rz¹d nie ma mandatu do wyprowadzenia z niej Polski bez pytania o zdanie obywateli. A w ich najg³êbszym interesie le¿y Polska suwerenna i praworz¹dna w centrum zjednoczonej Europy.

Grodzki zaapelowa³ do rz¹du o "opamiêtanie" i wycofanie siê z zamiaru zawetowania bud¿etu.

- Senat do³o¿y wszelkich starañ, by zwyciê¿y³ interes Polski, w której praworz¹dnoœæ, fundamenty demokracji, równoœæ obywateli wobec prawa nie s¹ kwestionowane - zakoñczy³ Grodzki.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017