Poland

Greenpeace spotka się z PGE w sądzie. Żąda odejścia od węgla

greenpeace

Fiot: Max Zieliñski/ Greenpeace Polska

W ubieg³ym roku organizacja z³o¿y³a pozew przeciwko PGE GiEK. Mediacje zakoñczy³y siê pora¿k¹, dlatego Greenpeace zapowiada kolejne kroki.   

W marcu ubieg³ego roku organizacja ekologiczna Greenpeace z³o¿y³a pozew przeciwko PGE GiEK – nale¿¹cej do koncernu PGE spó³ce, bêd¹cej najwiêkszym emitentem gazów cieplarnianych w Polsce i w³aœcicielem elektrowni w Be³chatowie. Organizacja domaga³a siê m.in. rezygnacji z nowych inwestycji wêglowych oraz wdro¿enia strategii ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, by najpóŸniej w 2030 r. doprowadziæ do ich zerowej emisji z instalacji opalanych wêglem. Mediacje miêdzy podmiotami nie przynios³y skutku, dlatego Greenpeace zapowiada spotkanie na sali s¹dowej.

„PGE i PGE GiEK w dalszym ci¹gu ucieka od  wziêcia odpowiedzialnoœci za prawdziw¹ transformacjê energetyczn¹ kraju i podjêcia dzia³añ adekwatnych do skali pog³êbiaj¹cego siê kryzysu klimatycznego. Dlatego bêdziemy dalej walczyæ, ju¿ w s¹dzie, o bezpieczn¹ przysz³oœæ Polek i Polaków” – powiedzia³ Piotr Wójcik, analityk rynku energii w Greenpeace.

PGE GiEK odpowiedzia³a na pozew skrytykowanym przez naukowców obszernym dokumentem, w którym spó³ka kwestionowa³a m.in. wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na globalne ocieplenie. We wrzeœniu ubieg³ego roku prezes PGE Wojciech D¹browski zaprezentowa³ strategiê dzia³ania spó³ki do 2050 roku, zapowiadaj¹c osi¹gniêcie do tego czasu neutralnoœci klimatycznej.

D¹browski podkreœli³, ¿e dalsze utrzymanie elektrowni wêglowych mo¿e doprowadziæ do bankructwa koncernu, jednak nie przedstawi³ planu na ich zamkniêcie. Wg szacunków Greenpeace, po trwaj¹cej nadal rozbudowie aktywów wêglowych, emisje spó³ki mog¹ wzrosn¹æ do poziomu, który bêdzie wy¿szy ni¿ emisje ca³ego sektora transportu w Polsce, czy te¿ emisje niejednego kraju np. Grecji czy Rumunii (ju¿ obecnie s¹ wy¿sze ni¿ emisje np. Wêgier, Portugalii).

„PGE z jednej strony wyrzuca pieni¹dze œrodki na wydobycie i spalanie  wêgla oraz ³udzi lokalne spo³ecznoœci nowymi inwestycjami wêglowymi, z drugiej strony wzywa pañstwo na pomoc, gdy¿ dalsze trwanie w uzale¿nieniu od wêgla grozi bankructwem. To niepowa¿ne. Liczyliœmy, ¿e przedstawiciele PGE GiEK bêd¹ gotowi na konstruktywn¹ rozmowê o transformacji, jednak tak siê nie sta³o. Kontynuowanie mediacji ze spó³k¹, która w dalszym ci¹gu planuje nowe inwestycje w wêgiel i neguje kryzys klimatyczny by³oby bezcelowe” – komentuje zakoñczenie mediacji Piotr Wójcik.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals