Poland

Grecka turystyka straciła 14 miliardów euro

turystyka.rp.pl

Fot. Aleksander Kramarz

O 13,9 miliarda euro spad³y w zesz³ym roku wydatki turystów w Grecji. Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e goœcie przeznaczali œrednio o 2,8 procent wiêcej na swój pobyt ni¿ rok wczeœniej – pokazuje raport Narodowego Banku Grecji.

Narodowy Bank Grecji opublikowa³ wstêpny raport podsumowuj¹cy przychody z turystyki w zesz³ym roku. Wydatki odwiedzaj¹cych spad³y o 76,5 procent do 4,28 miliarda euro (mniej o 13,9 miliarda euro). Okazuje siê jednak, ¿e turyœci przeznaczali na swój pobyt o 2,8 procent wiêcej ni¿ przed rokiem.

Bardziej szczegó³owa analiza pokazuje, ¿e w wypadku goœci z krajów unijnych spadek przychodów wyniós³ 70,8 procent (2,84 miliarda euro), a z pozosta³ych – 82 procent (1,43 miliarda euro).

Turyœci ze strefy euro wydali o 69,1 procent mniej (2,39 miliarda euro), z pozosta³ych pañstw unijnych o 77,5 procent mniej (451 milionów euro).

W wypadku Niemców zmiana na minus wynosi³a 61,6 procent mniej ni¿ przed rokiem (1,16 miliarda euro), Francuzów 66,3 procent (367 milionów euro), Brytyjczyków 70,8 procent (749 milionów euro), Amerykanów 93 procent (83 miliony euro), a Rosjan 96,9 procent (14 milionów euro).

Mniejsze przychody zwi¹zane by³y ze spadkami liczby przyjazdów, co z kolei wynika³o z ograniczeñ wprowadzanych w ramach walki z pandemi¹ koronawirusa. Statystyki pokazuj¹, ¿e w 2020 roku do Grecji przyjecha³o 7,38 miliona goœci, czyli o 76,5 procent mniej ni¿ rok wczeœniej, kiedy by³o ich 31,35 miliona.

Spadki wœród osób podró¿uj¹cych samolotem wynios³y 73,2 procent, a tych korzystaj¹cych z transportu l¹dowego – 83,8 procent.

Goœci z krajów unijnych by³o o 73,6 procent mniej (4,89 miliona), przy czym tych ze strefy euro o 68,9 procent mniej, a z pozosta³ych pañstw unijnych o 80,7 procent. Z innych rynków klientów by³o o 80,6 procent mniej (2,49 miliona). W tym liczba goœci z Niemiec spad³a o 62,1 procent (1,53 miliona), z Francji o 69,6 procent (469 tysiêcy), z Wielkiej Brytanii o 69,5 procent (1,07 miliona), ze Stanów Zjednoczonych o 91 procent (107 tysiêcy), a z Rosji o 95,6 procent (26 tysiêcy).

Football news:

Tuchel on Super League: The Chelsea owner doesn't have to apologize to me
Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism