Poland

Grecja zapowiada łagodzenie obostrzeń

Test na COVID w Grecji

AFP

Grecja zamierza znieœæ obostrzenia obowi¹zuj¹ce w sektorze handlowym i otworzyæ szko³y przed koñcem marca i odmroziæ turystykê w maju, przed sezonem letnim - poinformowa³a rzeczniczka greckiego rz¹du.

W zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ w ostatnich dniach w³adze Grecji zosta³y zmuszone do przed³u¿enia do 16 marca lockdownu na terenie Aten i w ich bezpoœrednim s¹siedztwie. Peloni twierdzi jednak, ¿e widaæ ju¿ oznaki poprawy sytuacji.

- Wci¹¿ mamy trudne dni przed sob¹. Ale w tym maratoñskim biegu pokonujemy ostatni¹ milê - podkreœli³a.

W greckich szpitalach zajêtych jest obecnie przez chorych na COVID-19 466 respiratorów.

W ci¹gu ostatniej doby w Grecji wykryto 1 142 zaka¿enia koronawirusem. Zmar³o 53 chorych na COVID-19.

Football news:

Messi scored 30+ goals for the season for the 13th time in a row
Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third