Poland

Grecja odgradza się od przybyszów i Turcji

Kosztem 63 mln euro powstanie nowy p³ot graniczny. Kolejne przeszkody zostan¹ utworzone na morzu.

Z powodu braku perspektyw zakoñczenia grecko-tureckiej konfrontacji na Morzu Œródziemnym rz¹d w Atenach przygotowuje siê na kolejn¹ ods³onê zimnej wojny. Do wiosny przysz³ego roku powstaæ ma nowy 27-kilometrowy odcinek muru granicznego na pó³nocnym brzegu granicznej rzeki Ewros (inaczej Marica).

Ogrodzenie ma uniemo¿liwiæ niekontrolowany przep³yw nielegalnych imigrantów z Turcji. Równoczeœnie trwaj¹ wstêpne przygotowania do budowy p³ywaj¹cych barier na Morzu Egejskim, które maj¹ uniemo¿liwiæ przedostanie siê ³odziom z imigrantami na greckie wyspy. Niektóre z nich le¿¹ zaledwie kilka kilometrów od brzegów Turcji.

Ateny obawiaj¹ siê, ¿e Ankara mo¿e w ka¿dej chwili otworzyæ granicê, tak jak to mia³o miejsce w marcu tego roku. Tysi¹ce imigrantów usi³owa³o wtedy przedrzeæ siê do Grecji. Czêœæ z nich zosta³a przewieziona na granicê transportem zorganizowanym przez tureckie w³adze. Ówczesna akcja wymierzona by³a nie tyle w sam¹ Grecjê, ile w UE oraz NATO.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stara³ siê wymóc na Brukseli przekazanie œrodków finansowych na utrzymanie znajduj¹cych siê w tym kraju prawie 4 mln uchodŸców, g³ównie z Syrii. Zdaniem Ankary Unia nie przekaza³a jej 6 mld euro na podstawie porozumienia z 2016 r. W zamian Turcja mia³a pilnowaæ, aby uchodŸcy nie przekraczali granic UE. Szanta¿ skierowany by³ tak¿e pod adresem NATO: chodzi³o o wsparcie tureckich dzia³añ w syryjskiej prowincji Idlib. Ostatecznie tureck¹ operacjê zahamowa³a eksplozja pandemii koronawirusa.

W tym roku spad³a znacznie liczba nielegalnych imigrantów przybywaj¹cych do Grecji. Do sierpnia tego roku przyjê³a ich ona 11,9 tys., czyli o 64 proc. mniej ni¿ przed rokiem. W roku ubieg³ym by³o to ponad 74 tys. nielegalnych imigrantów.

Grecko-turecka granica l¹dowa ma prawie 200 km d³ugoœci. Na jednym z odcinków w 2012 r. powsta³ ju¿ mur maj¹cy ograniczyæ nap³yw nielegalnych imigrantów. Unia Europejska odmówi³a finansowania tej inwestycji.

By³o to jeszcze przed kryzysem uchodŸczym, który rozpocz¹³ siê trzy lata póŸniej.

Nowy mur bêdzie mia³ ponad 4 metry wysokoœci i wyposa¿ony zostanie w nowoczesne urz¹dzenia alarmowe.

– Nie wiadomo, czy powstaj¹ca konstrukcja nie otrzyma obecnie unijnego wsparcia finansowego – mówi nam Jannis Palaiologos, brukselski korespondent ateñskiego dziennika „Kathimerini”. Proponowany nowy pakt imigracyjny UE zak³ada dalsze wzmocnienie granic zewnêtrznych Unii.

Zdaniem Palaiologosa plany budowy nowego p³otu granicznego nale¿y postrzegaæ w kontekœcie ca³oœci relacji grecko-tureckich, które s¹ obecnie tak z³e jak nigdy od czasów konfliktu cypryjskiego i inwazji tureckiej na pó³nocne regiony wyspy (czyli od po³owy lat 70. XX w.). Dodatkowo nasilaj¹ siê dzia³ania Turcji we wschodnich obszarach Morza Œródziemnego bogatych w z³o¿a gazu ziemnego. Grecja mówi o naruszeniu jej wy³¹cznej strefy ekonomicznej na spornych wodach. W tej sprawie Ateny maj¹ pe³ne poparcie UE.

Football news:

The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director
Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)