Poland

Grecja łagodzi lockdown. Uczniowie wrócą do szkół średnich

W ramach kolejnego ³agodzenia restrykcji wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa w Grecji do klas bêd¹ mogli wróciæ uczniowie szkó³ œrednich.

Lockdown w Grecji wprowadzono na pocz¹tku listopada. W³adze t³umaczy³y decyzjê wzrostem liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. W ostatnim czasie w kraju odnotowano spadek liczby nowych infekcji.

W zwi¹zku z popraw¹ sytuacji epidemicznej w³adze z³agodzi³y czêœæ obostrzeñ. Otwarte zosta³y przedszkola i szko³y podstawowe, a tak¿e sklepy i salony fryzjerskie.

Czytaj tak¿e: W Polsce ruszaj¹ badania zmiennoœci koronawirusa SARS-CoV-2

Teraz og³oszono, ¿e od 1 lutego tak¿e szko³y œrednie bêd¹ mog³y wróciæ do nauczania tradycyjnego. - Uczniowie bêd¹ mogli wróciæ do szkó³ - powiedzia³a minister edukacji Niki Kerameos dodaj¹c, ¿e podjêcie takiej decyzji rekomendowa³a "komisja ekspertów".

Zasiadaj¹ca w doradzaj¹cej rz¹dowi komisji Vana Papaevangelou z Uniwersytetu Ateñskiego przekaza³a, ¿e liczba nowych zaka¿eñ koronawirusem w ostatnich tygodniach ustabilizowa³a siê, a liczba zajêtych ³ó¿ek na oddzia³ach intensywnej terapii spad³a do 44 proc.

- Miesi¹c po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie wyst¹pi³a fala epidemii, której siê obawialiœmy. Rekomendacja komisji, by otworzyæ szko³y œrednie zapad³a jednog³oœnie - mówi³a Papaevangelou.

Czytaj tak¿e: Medykom podano sól fizjologiczn¹ zamiast szczepionki przeciw COVID-19

Pozosta³e ograniczenia, dotycz¹ce g³ównie funkcjonowania restauracji, barów, kawiarni i teatrów zosta³y utrzymane i bêd¹ obowi¹zywaæ w Grecji co najmniej przez tydzieñ.

W pi¹tek greckie w³adze przekaza³y, ¿e w kraju odnotowano 585 nowych przypadków SARS-CoV-2 i œmieræ 28 zaka¿onych osób.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7