Poland

Grasz w Minecrafta czy Warcrafta, dostaniesz lepszą pracę

CYFROWA Gry i e-sport

The article requested cannot be found! Please refresh your browser or go back. (RP,20201127,EKO,311279960,AR).

Adobe Stock

Granie w gry wideo rozwija bardzo dziœ poszukiwanie przez pracodawców umiejêtnoœci miêkkie – wynika z analizy agencji zatrudnienia ManpowerGroup.

M³odzi pasjonaci gier maj¹ teraz silny argument w sporach z rodzicami, którzy ograniczaj¹ im czas na tê rozrywkê. To nie tylko rozrywka a cenna nauka – podkreœlaj¹ eksperci ManpowerGroup, którzy sprawdzili, czy i jakie umiejêtnoœci pomagaj¹ rozwin¹æ ró¿ne rodzaje gier. W tym celu przeanalizowali ponad 11 tysiêcy gier w 13 gatunkach – pocz¹wszy od gier akcji, poprzez fabularne (tzw. RPG), koñcz¹c na grach muzycznych i niezale¿nych (indie). Wyniki analizy dopasowali do kompetencji potrzebnych w ró¿nych grupach zawodów.

No i okaza³o siê, ¿e granie w gry wideo rozwija umiejêtnoœci przydatne praktycznie w ka¿dym zawodzie – od poszukiwanych przed œwiêtami pakowaczy w magazynach po analityków finansowych czy in¿ynierów.

– Gry wzmacniaj¹ zdolnoœæ uczenia siê i spostrzegawczoœæ, motywuj¹ do rozwoju oraz s¹ przestrzeni¹ do podejmowania ryzyka i rozwi¹zywania problemów – wylicza Konrad Gandziarski, odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu us³ug IT w firmie rekrutacyjnej Experis (nale¿y do grupy Manpower). Jak wyjaœnia Gandziarski, granie stwarza mo¿liwoœci elastycznego reagowania na nieprzewidziane sytuacje i stawiania czo³a wyzwaniom. A pracodawcy potrzebuj¹ osób, które potrafi¹ dynamicznie dzia³aæ w zmiennym otoczeniu.

Jak wynika z analizy ManpowerGroup, m³odzi ludzie planuj¹cy karierê grafika, in¿yniera czy szefa kuchni powinni graæ w Minecraft, The Legend of Zelda lub The Elder Scrolls. Pomagaj¹ one graczom w rozwoju takich umiejêtnoœci jak kreatywnoœæ, wspó³praca, percepcja spo³eczna i koordynacja.

Z kolei analitykom finansowym, specjalistom i mened¿erom w dzia³ach obs³ugi klienta czy handlowcom przydadz¹ siê gry akcji, przygodowe i RPG, w tym np. World of Warcraft, Assassin’s Creed czy Monster Hunter, które rozwijaj¹ umiejêtnoœæ wspó³pracy, komunikacji, rozwi¹zywania problemów, oceny i podejmowanie decyzji.

Zdaniem ekspertów ManpowerGroup strat¹ czasu nie s¹ te¿ gry sportowe, zw³aszcza te zespo³owe. N.p. Mario Kart, Rocket League, FIFA czy Call of Duty. Pozwalaj¹ one doskonaliæ umiejêtnoœæ myœlenia krytycznego- przydatn¹ w opiece zdrowotnej, czy w centrach us³ug biznesowych.

Jak zaznacza Konrad Gandziarski, gry mog¹ równie¿ pomóc pracodawcom oceniæ umiejêtnoœci potencjalnych pracowników i podnieœæ atrakcyjnoœæ kandydata na rynku pracy. Trzeba tylko wiedzieæ, jak to robiæ. ManpowerGroup podsuwa wiêc narzêdzie – dostêpny na stronie agencji darmowy Gaming Skills Translator, który pomo¿e kandydatom okreœliæ umiejêtnoœci zdobyte poprzez gry. Dziêki temu wzbogac¹ swoje CV, a Manpower skutecznie dotrze do spo³ecznoœci graczy.

The article requested cannot be found! Please refresh your browser or go back. (RP,20201127,EKO,311279960,AR).

ród³o: cyfrowa.rp.pl

Football news:

Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United
Eldor Shomurodov: Torres and Drogba are my idols. Would like their autographs