Poland

Granerud z koronawirusem. „Szkoda, ale czasem takie jest życie”

Wiadomoœæ dnia z Oberstdorfu – Halvor Egner Granerud zakoñczy³ udzia³ w mistrzostwach z powodu zaka¿enia koronawirusem.

Norweski lider Pucharu Œwiata dowiedzia³ siê o wyniku testu w œrodê rano. Nie ma silnych symptomów choroby. Po otrzymaniu informacji o zaka¿eniu napisa³ w mediach spo³ecznoœciowych: „Dla mnie mistrzostwa œwiata oczywiœcie siê skoñczy³y, wielka szkoda, ale czasem takie jest ¿ycie. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest teraz powrót do zdrowia. Myœla³em, ¿e zrobi³em wszystko, by unikn¹æ infekcji".

Po wygraniu 11 konkursów pucharowych i odwo³aniu Raw Air (tylko czêœciowo zast¹pi¹ ten turniej dodatkowe zawody w Planicy) m³ody Norweg jest ju¿ pewien zdobycia Kryszta³owej Kuli. W Oberstdorfie by³ czwarty na skoczni normalnej i drugi w dru¿ynie mieszanej.

Na razie nie wraca do kraju, ale zosta³ ca³kowicie odizolowany od reszty ekipy. Niemieckie s³u¿by sanitarne uzna³y, ¿e nikt nie mia³ „bliskiego kontaktu I stopnia" z Granerudem i pozostali Norwegowie nie musz¹ udaæ siê na 72-godzinn¹ izolacjê.

Oznacza³o to zielone œwiat³o tak¿e dla Norwe¿ek w wieczornym konkursie pañ na du¿ej skoczni, który wygra³a ich gwiazda Maren Lundby przed Japonk¹ Sar¹ Takanashi i S³owenk¹ Nik¹ Kriznar. Najlepsza z czwórki Polek Anna Twardosz zajê³a 24. miejsce.

W biegach Norwegowie tak¿e nie zwalniaj¹ tempa. Na 15 km stylem dowolnym nie mieli konkurencji nawet ze strony Rosjan. Z³oto zdoby³ Hans Christer Holund. Nie wystartowali W³osi, u nich zaka¿enia Covid-19 wykluczy³y z MŒ ca³¹ reprezentacjê.

W czwartek medale zostan¹ wrêczone po sztafecie 4x5 km kobiet i zawodach w kombinacji norweskiej mê¿czyzn. Skocznia Schattenberg bêdzie miejscem mêskich kwalifikacji do konkursu indywidualnego. Pocz¹tek o 17.30.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless