Poland

GPW: Kontynuacja zniżek

W Warszawie, mimo obiecuj¹cego pocz¹tku sesji, indeksy obra³y kurs na po³udnie.

Kwadrans po rozpoczêciu notowañ WIG20 notowany by³ 0,3 proc. na minusie W pierwszych minutach handlu krajowe indeksy mia³y jednak problem z obraniem kierunku notowañ. Sesja rozpoczê³a siê od zwy¿ek, szybko jednak do kontrataku przeszli sprzedaj¹cy œci¹gaj¹c g³ówny indeks pod kreskê.

Do wiêkszych zakupów nie zachêca niezdecydowanie inwestorów handluj¹cych na pozosta³ych europejskich rynkach akcji. G³ówne wskaŸniki poruszaj¹ siê tam blisko poziomów z koñca poprzedniej sesji, przy czym nieco wiêcej do powiedzenia maj¹ kupuj¹cy, st¹d przewaga koloru zielonego na indeksach. Pozytywnie wyró¿niaj¹ siê parkiety z naszego regionu, na których inwestorzy przejawiaj¹ zdecydowanie wiêksza ochotê do kupowani akcji. GPW w tym gronie jest dziœ negatywnych wyj¹tkiem.

W Warszawie najwiêksze spó³ki z WIG20 ciesz¹ siê ograniczonym zainteresowaniem kupuj¹cych. Wiêkszy popyt pojawi³ siê na papierach CD projektu. Studio w³aœnie poinformowa³o wydaniu pierwszego du¿ego zestawu poprawek "Cyberpunka", co powinno nieco ostudziæ emocje zwi¹zane z wpadk¹ z wersj¹ gry na konsole. Powody do zadowolenia mog¹ mieæ te¿ posiadacze dro¿ej¹cych papierów Dino i KGHM. Natomiast na celowniku kupuj¹cych znalaz³y siê banki, pog³êbiaj¹c tym samym rozpoczêt¹ niedawno korektê. Równoczeœnie chêtnie pozbywano siê akcji koncernów rafineryjnych- PKN Orlen i Lotosu.

Pozytywne nastroje przewa¿aj¹ na szerokim rynku akcji, gdzie we poniedzia³kowy poranek w lekkiej przewadze by³y dro¿ej¹ce walory.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar