Poland

Gowin: Wybory? Ostatnie, czego w pandemii potrzebują Polacy

Jaros³aw Kaczyñski, Jaros³aw Gowin i Zbigniew Ziobro

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Jedyna koalicja zdolna do tworzenia rz¹du wiêkszoœciowego w tym parlamencie to partie, które dziœ wspó³tworz¹ Zjednoczon¹ Prawicê – mówi Jaros³aw Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, prezes Porozumienia. Ca³a rozmowa w œrodowej „Rzeczpospolitej”.

Jakie jest prawdopodobieñstwo, ¿e nie bêdzie porozumienia i Polska zawetuje unijny bud¿et?

Sytuacja jest skomplikowana i dynamiczna. Uwa¿am jednak, ¿e kompromis nadal jest mo¿liwy. A jego zawarcie le¿y zarówno w interesie Polski, jak i ca³ej Unii Europejskiej.

Podziela pan argumenty Zbigniewa Ziobry o ryzyku utraty suwerennoœci?

Takie obawy s¹ bardzo wyolbrzymione. Poza tym jednym z podstawowych warunków suwerennoœci jest w³asnoœæ, si³a gospodarcza. A do odbudowy naszej gospodarki po czasach pandemii potrzebujemy funduszy unijnych. Wierzê, ¿e w ostatecznym rozrachunku ka¿de ze œrodowisk Zjednoczonej Prawicy dojdzie do takiego wniosku i bêdzie siê kierowaæ interesem Polski, a nie partyjnym.

Wyobra¿a sobie pan inny kszta³t obozu Zjednoczonej Prawicy?

Jedyna koalicja zdolna do stworzenia rz¹du wiêkszoœciowego w tym parlamencie to trzy partie, które dziœ wspó³tworz¹ Zjednoczon¹ Prawicê. Alternatyw¹ s¹ przyspieszone wybory.

Jakie jest ich prawdopodobieñstwo?

Utrzymanie jednoœci obozu to test nie tylko na wzajemn¹ solidarnoœæ, ale przede wszystkim na odpowiedzialnoœæ za pañstwo. Przedterminowe wybory to ostatnia rzecz, jakiej w warunkach pandemii potrzebuj¹ Polacy.

Kryzys zwi¹zany z wetem mo¿e do nich doprowadziæ?

Wierzê, ¿e premier Morawiecki z najbli¿szego posiedzenia Rady Europejskiej przywiezie dobry kompromis. Mo¿e w tym liczyæ na pe³ne poparcie ze strony Porozumienia.

Ca³a rozmowa z wicepremierem Jaros³awem Gowinem w œrodowym wydaniu „Rzeczpospolitej” i we wtorek po godz. 21.00 na www.rp.pl.

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league