Poland

Gowin ma antykryzysowy plan wsparcia dla firm

Jaros³aw Gowin plan antykryzysowy

Fotorzepa, Piotr Guzik

Resort rozwoju ma plan wsparcia dla firm, które zmagaj¹ siê ze skutkami kryzysu wywo³anego pandemi¹. Jego szef liczy te¿ na wsparcie z unijnego Funduszu Odbudowy.

– Polacy potrzebuj¹ konkretnego plan rozpisanego na dzia³ania, bo tylko konkrety daj¹ poczucie bezpieczeñstwa w trudnym czasie. Przygotowaliœmy taki plan – powiedzia³ w poniedzia³ek wicepremier i szef resortu rozwoju Jaros³aw Gowin, prezentuj¹c „Plan dla pracy i rozwoju". Przekonywa³, ¿e plan jest przemyœlany, wielowymiarowy i odpowiada na realne potrzeby przedsiêbiorców.

– Najistotniejsze, by w sytuacji wywo³anej pandemi¹, nikt nie czu³ siê pozostawiony samemu sobie – mówi³ szef resortu rozwoju. Przekonywa³, ¿e „Plan dla pracy i rozwoju" to sprawdzone rozwi¹zania, u³atwienia oraz nowe mo¿liwoœci dla biznesu. Dlatego, jak zapewnia³ Gowin, ka¿da firma mo¿e liczyæ na wsparcie dopasowane do jej potrzeb. Plan podzielony jest trzy kluczowe obszary: bezpoœredni¹ pomoc, nowy kierunek i impuls rozwojowy.

I tak bezpoœrednia pomoc to pakiet wsparcia zawieraj¹cy dzia³ania antykryzysowe dla firm, w szczególnoœci z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, które na skutek drugiej fali epidemii znalaz³y siê w trudnym po³o¿eniu. Przedsiêbiorcy skorzystaj¹ z nowych rozwi¹zañ (jak tarcza bran¿owa) oraz z tarcz znanych od marca, których dzia³anie zosta³o przed³u¿one. Pracownicy mog¹ zaœ liczyæ np. na pomoc w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci u³atwiaj¹cych odnalezienie siê na rynku pracy.

Nowy kierunek to zestaw rozwi¹zañ skierowany do firm, które okaza³y siê nierentowne, chc¹ siê dostosowaæ do nowych potrzeb rynku, rozwa¿aj¹ zmianê modelu biznesowego, myœl¹ o przeniesieniu biznesu do sieci albo o ponownym rozpoczêciu dzia³alnoœci na ca³kiem innych zasadach. Mieszcz¹ siê tu ró¿nego rodzaju szkolenia i doradztwo biznesowe. Osoby, które straci³y pracê, a chcia³yby za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mog¹ liczyæ na jednorazowe wsparcie w wysokoœci do 6-krotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia.

W ramach impulsu rozwojowego firmy, niezale¿nie od wielkoœci, mog¹ uzyskaæ ulgê podatkow¹ na realizacjê nowej inwestycji na terenie ca³ej Polski. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemys³u oraz nowoczesnych us³ug. Do tego dochodz¹ granty rz¹dowe na inwestycje, które uzyskaj¹ status projektu o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zmiany prawa zamówieñ publicznych maj¹ sprawiæ, ¿e procedury bêd¹ krótsze i mniej uci¹¿liwe dla firm.

– Wbrew temu, co sugeruj¹ niektórzy politycy, miejsce Polski jest w UE, a œrodki, jakie otrzymamy w ramach Funduszu Odbudowy, bêd¹ nieocenione w postpandemicznym rozruchu gospodarki – stwierdzi³ wicepremier Gowin.

Football news:

Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals
Leroy Sane: Pep teaches so that I started to hear the little man in my head