Poland

Gowin leci do Brukseli rozmawiać o Funduszu Odbudowy

Ministerstwo Rozwoju i Pracy ma antykryzysowy plan dla firm. Jego szef chce przekonaæ komisarzy UE do polskich racji w sporze o praworz¹dnoœæ.

Resort rozwoju przedstawi³ plan wsparcia dla przedsiêbiorców zmagaj¹cych siê ze skutkami postpandemicznego kryzysu. Szef resortu, wicepremier Jaros³aw Gowin liczy na wsparcie z unijnego Funduszu Odbudowy. Jak dowiaduje siê „Rzeczpospolita", w czwartek Gowin jedzie do Brukseli.

– Podstawowym tematem moich rozmów bêd¹ relacje gospodarcze, kszta³t polskiego Krajowego Planu Odbudowy – mówi Gowin „Rzeczpospolitej". – Spodziewam siê, ¿e pojawi siê kwestia sporu dotycz¹cego praworz¹dnoœci. Liczê, ¿e argumentacja polskiego rz¹du sk³oni Komisjê Europejsk¹, a za jej poœrednictwem tak¿e Parlament Europejski, do pilnego szukania kompromisu, który pozwoli³by zapobiec polskiemu i wêgierskiemu wetu. By³oby bowiem ono szkodliwe z punktu widzenia ca³ej Unii Europejskiej – mówi wicepremier.

Rozmowa z Jaros³awem Gowinem w œrodowej „Rzeczpospolitej”.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years